The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
A26 Atari 2600 ROM Tệp trò chơi
A52 Atari 5200 ROM Tệp trò chơi
A78 Atari 7800 ROM Tệp trò chơi
AAO America's Army Map File Tệp trò chơi
ABK Need for Speed Underground Audio File Tệp trò chơi
ABK Arena Opening Book File Tệp trò chơi
ABS AB SuDoKu Saved Game Tệp trò chơi
AC AC3D 3D Definition File Tệp trò chơi
ACF Steam Application Cache File Tệp trò chơi
ACWW Animal Crossing Wild World Pattern File Tệp trò chơi
ACX Atari ST Program Tệp trò chơi
ADT World of Warcraft Map File Tệp trò chơi
AGB Game Boy Advance ROM Tệp trò chơi
AGE3REC Age of Empires 3 Recording Tệp trò chơi
AGE3SAV Age of Empires 3 Save File Tệp trò chơi
AGE3SCN Age of Empires 3 Scenario File Tệp trò chơi
AGE3XREC Age of Empires 3: The WarChiefs Recording Tệp trò chơi
AGE3XSAV Age of Empires 3: The WarChiefs Save File Tệp trò chơi
AGE3YREC Age of Empires 3: The Asian Dynasties Recording Tệp trò chơi
AGE3YSAV Age of Empires 3: The Asian Dynasties Save File Tệp trò chơi
AGX AGT Game File Tệp trò chơi
AI Battlefield 2 Artificial Intelligence File Tệp trò chơi
AIN Source Engine Compiled AI Nodegraph File Tệp trò chơi
AIR M.U.G.E.N. Animation File Tệp trò chơi
AIV Stronghold Crusader AI Village File Tệp trò chơi
ALR ADRIFT Language Resource File Tệp trò chơi
AM1 Adventure Maker Tệp trò chơi
AN2 Croc Legend of the Gobbos Animation File Tệp trò chơi
APP Wii U Game Data File Tệp trò chơi
AR Midtown Madness Data File Tệp trò chơi
ARC African Safari Data File Tệp trò chơi
ARCH00 F.E.A.R. Game Archive Tệp trò chơi
ARENA Quake 3 Engine Arena File Tệp trò chơi
ARK ARK: Survival Evolved World File Tệp trò chơi
ARKPRO ARK: Survival Evolved Player Profile File Tệp trò chơi
ARKTRIBE ARK: Survival Evolved Tribe File Tệp trò chơi
ARP Audition Replay File Tệp trò chơi
ARS Carmageddon Saved Game Tệp trò chơi
ASH KoLmafia ASH Script Tệp trò chơi
ASH Audiosurf Audio Metadata File Tệp trò chơi
ASS Splinter Cell Blacklist Game Data File Tệp trò chơi
ASSET Unity Asset File Tệp trò chơi
ASSETS Unity Asset File Tệp trò chơi
ASSTRM Splinter Cell Blacklist Game Data File Tệp trò chơi
ATLAS Atlas Generator File Tệp trò chơi
ATM PSP Game Audio File Tệp trò chơi