The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
D$$ AGT Game Encrypted Message File Tệp trò chơi
D2S Diablo 2 Save File Tệp trò chơi
D3DBSP Call of Duty Map File Tệp trò chơi
DA1 AGT Game Data File Tệp trò chơi
DA2 AGT Game Data File Tệp trò chơi
DA3 AGT Game Data File Tệp trò chơi
DA4 AGT Game Data File Tệp trò chơi
DA5 AGT Game Data File Tệp trò chơi
DA6 AGT Game Data File Tệp trò chơi
DAM DAME Project Tệp trò chơi
DAT Minecraft Data File Tệp trò chơi
DAT SimCity 4 Game Data File Tệp trò chơi
DAT_MCR Minecraft Level.dat Backup File Tệp trò chơi
DAT_NEW Minecraft World Level File Tệp trò chơi
DAT_OLD Minecraft Level.dat Backup File Tệp trò chơi
DAY Day of the Zombie Map File Tệp trò chơi
DAZIP Dragon Age: Origins Game File Tệp trò chơi
DB X-Ray Engine Database Tệp trò chơi
DCT DeSmuME ROM Cheats File Tệp trò chơi
DDB Command & Conquer: Renegade Data File Tệp trò chơi
DDT Football Manager Keep Player Data File Tệp trò chơi
DEC Magic: The Gathering Online Deck File Tệp trò chơi
DEF M.U.G.E.N. Character Definition File Tệp trò chơi
DEK Magic: The Gathering Deck File Tệp trò chơi
DEK Yugioh Virtual Desktop Deck File Tệp trò chơi
DEK LackeyCCG Card Deck File Tệp trò chơi
DEM Video Game Demo File Tệp trò chơi
DEMO Pokémon Type Wild Data File Tệp trò chơi
DESC Battlefield 2 Map Description File Tệp trò chơi
DFC DeSmuME Firmware Configuration File Tệp trò chơi
DIF MAME CHD Diff File Tệp trò chơi
DIVA Project DIVA Song File Tệp trò chơi
DJA Dundjinni Module File Tệp trò chơi
DL Zoo Tycoon 2 Data File Tệp trò chơi
DLG Dialogue File Tệp trò chơi
DM2 Quake 2 Demo File Tệp trò chơi
DM3 Quake 3 Demo File Tệp trò chơi
DMB BYOND Game Executable Tệp trò chơi
DMO Cube 2: Sauerbraten Demo File Tệp trò chơi
DMO Duke Nukem 3D Demo File Tệp trò chơi
DMS Dream Maker Script Tệp trò chơi
DM_68 Quake 3 Demo File Tệp trò chơi
DM_82 Wolfenstein 1.00 Demo Movie File Tệp trò chơi
DM_83 Wolfenstein 1.02 Demo Movie File Tệp trò chơi
DM_84 Wolfenstein 2.06 Demo Movie File Tệp trò chơi
DN1 Duke Nukem 1 Game Data File Tệp trò chơi
DN2 Duke Nukem Episode 2 Game File Tệp trò chơi
DN3 Duke Nukem Episode 3 Game File Tệp trò chơi
DNF Duke Nukem Forever Map File Tệp trò chơi
DNH Danmakufu Script Tệp trò chơi