The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
G3X RealFlight Content File Tệp trò chơi
GALAXY Blizzard Galaxy File Tệp trò chơi
GAM Saved Game File Tệp trò chơi
GAME Apple Chess Saved Game Tệp trò chơi
GAME GameSalad Exported Game File Tệp trò chơi
GAMEDATA Sandlot Game Data File Tệp trò chơi
GAR Farming Simulator Game Archive File Tệp trò chơi
GB Game Boy ROM File Tệp trò chơi
GBA Game Boy Advance ROM Tệp trò chơi
GBASKIN Game Boy Advance Controller Skin File Tệp trò chơi
GBC Game Boy Color ROM Tệp trò chơi
GBCSKIN Game Boy Color Controller Skin File Tệp trò chơi
GBLORB Glulx Blorb Game File Tệp trò chơi
GBX Nadeo Game File Tệp trò chơi
GC Galactic Conquest Saved Game Tệp trò chơi
GCD Fallout 2 Character Profile File Tệp trò chơi
GCF Game Cache File Tệp trò chơi
GCI GameCube Save File Tệp trò chơi
GCM GameCube ROM Tệp trò chơi
GCS GameCube SharkSave File Tệp trò chơi
GCT Ocarina Cheat Code Manager File Tệp trò chơi
GCZ Compressed GameCube/Wii ROM Tệp trò chơi
GD Godot Engine Script Tệp trò chơi
GDC Godot Engine Compiled Script Tệp trò chơi
GDG GDevelop Project File Tệp trò chơi
GDG.AUTOSAVE GDevelop Project Autosave File Tệp trò chơi
GDI Dreamcast Gigabyte Disc Image Tệp trò chơi
GDW Jaws Unleashed Data File Tệp trò chơi
GEN Sega Genesis ROM Tệp trò chơi
GENOME Cell Lab Design File Tệp trò chơi
GFX GFx Scaleform File Tệp trò chơi
GG Sega Game Gear ROM Tệp trò chơi
GGPACK Thimbleweed Park Resource Archive Tệp trò chơi
GHB Lego Ghost Path File Tệp trò chơi
GJD The 7th Guest Media File Tệp trò chơi
GLA Ghoul 2 Animation File Tệp trò chơi
GLB Glulx Blorb Game File Tệp trò chơi
GLKSAVE Zoom Game Save Package Tệp trò chơi
GMA Garry's Mod Addon File Tệp trò chơi
GMD Nintendo 3DS Game Dialog File Tệp trò chơi
GME DexDrive Game Card File Tệp trò chơi
GMRES GameMaker Resource File Tệp trò chơi
GMS Garry's Mod Save File Tệp trò chơi
GMV Gens Game Recording Tệp trò chơi
GNP GenePool Save File Tệp trò chơi
GOD Gore Game Data File Tệp trò chơi
GOD Populous II Player Progress File Tệp trò chơi
GOOMOD World of Goo Add-on Tệp trò chơi
GPD Gamer Profile Data File Tệp trò chơi
GPF Gecko Patch File Tệp trò chơi