The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
M2 World or Warcraft Model Object Tệp trò chơi
MAD Electronic Arts Madcow Movie File Tệp trò chơi
MAE My Avatar Editor Character File Tệp trò chơi
MAHJONGTITANSSAVE-MS Mahjong Titans Saved Game Tệp trò chơi
MANM Vietcong Game Data File Tệp trò chơi
MAP Quake Engine Map File Tệp trò chơi
MAP Halo Map File Tệp trò chơi
MAP Fallout Map File Tệp trò chơi
MAP Furcadia Dream File Tệp trò chơi
MAP Leges Motus Map File Tệp trò chơi
MAP Super Mario War Map File Tệp trò chơi
MAP Terraria Map File Tệp trò chơi
MAP16 Map16 Tile File Tệp trò chơi
MAPLET Maplet World File Tệp trò chơi
MAS rFactor Track File Tệp trò chơi
MASSEFFECTPRO Mass Effect Player Profile Tệp trò chơi
MASSEFFECTSAVE Mass Effect Saved Game Tệp trò chơi
MATO Atomic Combat Saved Game Tệp trò chơi
MAX Action Replay Max Save File Tệp trò chơi
MAZ Hover! Maze File Tệp trò chơi
MCA Minecraft "Anvil" Map File Tệp trò chơi
MCADDON Minecraft Pack Addon File Tệp trò chơi
MCAPM Minecraft Anvil PocketMine Data File Tệp trò chơi
MCFUNCTION Minecraft Commands Function File Tệp trò chơi
MCGAME Minecraft Game Backup File Tệp trò chơi
MCLEVEL Minecraft Map File Tệp trò chơi
MCMETA Minecraft Animation File Tệp trò chơi
MCPACK Minecraft Resource Pack File Tệp trò chơi
MCR Minecraft Region File Tệp trò chơi
MCR ePSXe Memory Card File Tệp trò chơi
MCSERVER Minecraft Server File Tệp trò chơi
MCTEMPLATE Minecraft World Template Tệp trò chơi
MCWORLD Minecraft World Backup File Tệp trò chơi
MD SEGA Mega Drive ROM Tệp trò chơi
MD Sharkport Saved Game File Tệp trò chơi
MD2 Quake 2 Player Model Tệp trò chơi
MD3 Quake 3 3D Model Tệp trò chơi
MDDBS Manic Digger Database Tệp trò chơi
MDL Half-Life Model File Tệp trò chơi
MDL Luigi's Mansion 3D Model File Tệp trò chơi
MDL0 Wii Model File Tệp trò chơi
MDM Mario Dash Map File Tệp trò chơi
ME2MOD Mass Effect 2 Modification File Tệp trò chơi
MEM Virtual Game Station Memory File Tệp trò chơi
MENU Quake 3 Engine Menu File Tệp trò chơi
META Exient Metadata File Tệp trò chơi
MF Panda Multifile Tệp trò chơi
MGL Age of Empires 2 Replay File Tệp trò chơi
MGW Mr. Game And Watch ROM File Tệp trò chơi
MGX Rise of Nations Saved Game Tệp trò chơi