The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
E2GM Pangea Enigmo 2 Custom Game File Tệp trò chơi
ECL Touhou Stage Script Tệp trò chơi
ECW EclipseCrossword Word List File Tệp trò chơi
EDAT Sony Encrypted Data File Tệp trò chơi
EEPF EmuOS Exchangeable Packet File Tệp trò chơi
EFX Jedi Knight Effects File Tệp trò chơi
EGM Enigmo Custom Game File Tệp trò chơi
EIX Metin2 Game Data File Tệp trò chơi
EK6 Generation 6 Pokémon Save File Tệp trò chơi
EKX Encrypted 3DS Pokémon Save File Tệp trò chơi
ELF PlayStation Executable File Tệp trò chơi
ELM Eternal Lands Map File Tệp trò chơi
ENC Cabal Online Data File Tệp trò chơi
ENG Chess Engine Tệp trò chơi
EPC Doctor Who Game Data File Tệp trò chơi
EPK Metin2 Game Data Package Tệp trò chơi
ERB Evil Genius Resource File Tệp trò chơi
ERF BioWare Entity Resource File Tệp trò chơi
ERP Alter Ego Game Archive Tệp trò chơi
ERP Ego Engine Game Archive Tệp trò chơi
ESCAPE Prison Architect Escape Mode Save File Tệp trò chơi
ESG Enigmo Saved Game File Tệp trò chơi
ESM Elder Scrolls Master File Tệp trò chơi
ESM Fallout 3 Master File Tệp trò chơi
ESP Elder Scrolls Plugin File Tệp trò chơi
ESP Fallout 3 Plugin File Tệp trò chơi
ESS The Elder Scrolls Saved Game Tệp trò chơi
EST_UAX Spanish Unreal Audio Package Tệp trò chơi
EVP Talisman Online Game Data File Tệp trò chơi
EWL EclipseCrossword Word List File Tệp trò chơi
EXC Black & White Zone File Tệp trò chơi
EXS Blades of Exile Scenario Tệp trò chơi