The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
H2O Battle Realms Game Data File Tệp trò chơi
H3M Heroes 3 Map File Tệp trò chơi
H4R Heroes of Might and Magic IV Data File Tệp trò chơi
H5M Heroes of Might and Magic V Map Tệp trò chơi
H5U Heroes of Might and Magic V Mod File Tệp trò chơi
HAM Descent 2 Resource File Tệp trò chơi
HAT A Hat in Time Save File Tệp trò chơi
HAT Duck Game Hat File Tệp trò chơi
HBS Haxball Stadium File Tệp trò chơi
HE Humongous Entertainment Game Archive Tệp trò chơi
HE0 Humongous Entertainment Game Archive Tệp trò chơi
HE1 Humongous Entertainment Game Archive Tệp trò chơi
HE2 Humongous Entertainment Game Archive Tệp trò chơi
HE4 Humongous Entertainment Sound Archive Tệp trò chơi
HEARTSSAVE-MS Microsoft Hearts Save File Tệp trò chơi
HHSL Hockey High Score List File Tệp trò chơi
HI MacMAME High Scores File Tệp trò chơi
HIT The Sims Sound File Tệp trò chơi
HMP Worms Height Map File Tệp trò chơi
HOF OMSI Map Parameter File Tệp trò chơi
HOG Descent Mission File Tệp trò chơi
HOI4 Hearts of Iron IV Game Save File Tệp trò chơi
HONMOD HON Modification Manager File Tệp trò chơi
HOT The Sims Sound File Tệp trò chơi
HPK Tropico Game Archive Tệp trò chơi
HPS HPL Script Tệp trò chơi
HQM Hardcore Questing Mode Data File Tệp trò chơi
HS LaserTank High Scores File Tệp trò chơi
HUM OMSI Human Configuration File Tệp trò chơi
HWD Hedgewars Demo File Tệp trò chơi
HWMAP Hedgewars Drawn Map File Tệp trò chơi
HWS Hedgewars Saved Game Tệp trò chơi
HXM Descent 2 Resource Modification Tệp trò chơi