The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
Z1 Z-machine Z-code File Tệp trò chơi
Z2 Z-machine Z-code Version 2 File Tệp trò chơi
Z2F Zoo Tycoon 2 Object File Tệp trò chơi
Z2S Zoo Tycoon 2 Saved Game Tệp trò chơi
Z3 Z-machine Z-code Version 3 File Tệp trò chơi
Z4 Z-machine Z-code Version 4 File Tệp trò chơi
Z5 Z-machine Z-code Version 5 File Tệp trò chơi
Z6 Z-machine Z-code Version 6 File Tệp trò chơi
Z64 Nintendo 64 Game ROM Tệp trò chơi
Z7 Z-machine Z-code Version 7 File Tệp trò chơi
Z8 Z-machine Z-code Version 8 File Tệp trò chơi
ZAD Carmageddon Game Data File Tệp trò chơi
ZBLORB Z-machine Package Game File Tệp trò chơi
ZDS GZDoom Save File Tệp trò chơi
ZIP MAME Game ROM Tệp trò chơi
ZKS Pathfinder Kingmaker Game Save File Tệp trò chơi
ZLB Z-machine Package Game File Tệp trò chơi
ZMAP Zombies Ate My Neighbors Map File Tệp trò chơi
ZOO Zoo Tycoon Saved Game Tệp trò chơi
ZS0 ZSNES Slot 0 Saved State File Tệp trò chơi
ZS1 ZSNES Slot 1 Saved State File Tệp trò chơi
ZS2 ZSNES Slot 2 Saved State File Tệp trò chơi
ZS3 ZSNES Slot 3 Saved State File Tệp trò chơi
ZS4 ZSNES Slot 4 Saved State File Tệp trò chơi
ZS5 ZSNES Slot 5 Saved State File Tệp trò chơi
ZS6 ZSNES Slot 6 Saved State File Tệp trò chơi
ZS7 ZSNES Slot 7 Saved State File Tệp trò chơi
ZS8 ZSNES Slot 8 Saved State File Tệp trò chơi
ZS9 ZSNES Slot 9 Saved State File Tệp trò chơi
ZSD Dave Mirra Freestyle BMX Data File Tệp trò chơi
ZSM Raven Software Game Sound Archive Tệp trò chơi
ZST ZSNES Save File Tệp trò chơi
ZTD Zoo Tycoon Data Archive Tệp trò chơi
ZTMP Steam Compressed Game Resource File Tệp trò chơi
ZZZ Black & White Game Data File Tệp trò chơi