The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
S10 Brasfoot Saved Game File Tệp trò chơi
S2M The Settlers 2 Map File Tệp trò chơi
S2M Stronghold 2 Map File Tệp trò chơi
S2MH StarCraft 2 Map Header File Tệp trò chơi
S2Z Heroes of Newerth Game Data File Tệp trò chơi
S3S Samorost 3 Game Save File Tệp trò chơi
S4M SWAT 4 Map File Tệp trò chơi
S5X Heritage of Kings: The Settlers Map File Tệp trò chơi
SA1 Game Boy Emulator Save File Tệp trò chơi
SAB Saber File Tệp trò chơi
SAD Black & White Audio File Tệp trò chơi
SAMI Grand Theft Auto San Andres Mod Installer File Tệp trò chơi
SAMP Nintendo ADPCM Sound Sample File Tệp trò chơi
SARC Sead ARChived Resource File Tệp trò chơi
SASBX Space Agency Sandbox File Tệp trò chơi
SAV Nintendo DS Save File Tệp trò chơi
SAV Saved Game Tệp trò chơi
SAV Mass Effect 3 Saved Game Tệp trò chơi
SAV Fallout 2 Map Archive Tệp trò chơi
SAVE The Sims 4 Save File Tệp trò chơi
SBM Space Engineers Mod File Tệp trò chơi
SC2 World of Tanks Blitz Model File Tệp trò chơi
SC2 SimCity 2000 City File Tệp trò chơi
SC2ARCHIVE Blizzard StarCraft 2 Archive File Tệp trò chơi
SC2ASSETS Blizzard StarCraft 2 Assets File Tệp trò chơi
SC2BANK StarCraft 2 Bank File Tệp trò chơi
SC2DATA Blizzard StarCraft 2 Data File Tệp trò chơi
SC2MA StarCraft 2 Map Data File Tệp trò chơi
SC2MAP Blizzard StarCraft 2 Map File Tệp trò chơi
SC2MOD Blizzard StarCraft 2 Modification File Tệp trò chơi
SC2REPLAY Blizzard StarCraft 2 Replay File Tệp trò chơi
SC2SAVE Blizzard StarCraft 2 Saved Game Tệp trò chơi
SC2SCENE StarCraft 2 Cut Scene File Tệp trò chơi
SC3 SimCity 3000 City File Tệp trò chơi
SC4 SimCity 4 Saved File Tệp trò chơi
SC4 RollerCoaster Tycoon Scenario File Tệp trò chơi
SC4DESC SimCity 4 Description File Tệp trò chơi
SC4LOT SimCity 4 Lot File Tệp trò chơi
SC5 Chris Sawyer's Locomotion Scenario File Tệp trò chơi
SC6 RollerCoaster Tycoon 2 Scenario File Tệp trò chơi
SCEA Aleph One Map File Tệp trò chơi
SCENE Antibody Level File Tệp trò chơi
SCF SimTown Sounds File Tệp trò chơi
SCHEMATIC MCEdit Schematic File Tệp trò chơi
SCLVL Scritter's Nest Data File Tệp trò chơi
SCM StarCraft Map File Tệp trò chơi
SCM CLEO Compiled Script Tệp trò chơi
SCML Spriter Configuration XML File Tệp trò chơi
SCN OpenTTD Scenario File Tệp trò chơi
SCN Age of Mythology Scenario File Tệp trò chơi