The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng S3S

.S3S

Samorost 3 Game Save File

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin S3S là tập tin lưu giữ game do Amanita Thiết kế Samorost 3, một thám hiểm phiêu lưu và trò chơi ghép hình.Nó chứa tiến trình trò chơi đã lưu, bao gồm vị trí của người chơi, thử thách đã hoàn thành, và các mục đã mở.Các tập tin S3S được mã hóa và chỉ có thể mở bởi Samorost 3.

sự miêu tả:

In Windows, S3S files are saved in the following location: C:\Users\[USER-NAME]\AppData\Roaming\Amanita-Design.Samorost3\Local Store\ In macOS, S3S files are saved in the following location: Users/[USER-NAME]/Library/Application Support/Amanita Design/Samorost 3/

S3S (Samorost 3 Game Save File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E8437 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。