The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
$$$ Temporary File tập tin sao lưu
$DB dBASE Temporary File tập tin sao lưu
001 Split Archive File tập tin sao lưu
001 Norton Ghost Disk Backup tập tin sao lưu
002 Split Archive Part 2 File tập tin sao lưu
003 Split Archive Part 3 File tập tin sao lưu
113 Iomega Backup File tập tin sao lưu
73B TI-73 Backup File tập tin sao lưu
AB Android ADB Backup File tập tin sao lưu
ABA Palm Address Book Archive tập tin sao lưu
ABBU Address Book Backup tập tin sao lưu
ABF Analysis Services Backup File tập tin sao lưu
ABK Automatic Backup File tập tin sao lưu
ABU Asus App Backup File tập tin sao lưu
ABU1 ASUS Backup File tập tin sao lưu
ACP Alfresco Content Package tập tin sao lưu
ACR Acer eRecovery Management Backup File tập tin sao lưu
ADI Active@ Disk Image Backup File tập tin sao lưu
ADI AOMEI Backupper Disk Backup File tập tin sao lưu
AEA AdWords Editor Archive tập tin sao lưu
AFI AOMEI Backupper File Backup File tập tin sao lưu
ARC Norton Backup Archive tập tin sao lưu
ARC Symbian OS Backup File tập tin sao lưu
AS4 askSam Backup File tập tin sao lưu
ASD Word AutoSave File tập tin sao lưu
ASHBAK Ashampoo Backup Archive tập tin sao lưu
ASV Finale Auto-save File tập tin sao lưu
ASVX Finale Auto-save File tập tin sao lưu
ATE Office Accounting Compressed Backup File tập tin sao lưu
ATI Office Accounting Updated Company File tập tin sao lưu
BA6 TaxAct 2016 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BA7 TaxAct 2017 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BA8 TaxAct 2018 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BA9 TaxAct 2019 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BAC Backup File tập tin sao lưu
BACKUP Android Backup File tập tin sao lưu
BACKUPDB Time Machine Backup Folder tập tin sao lưu
BAK Bookmarks Backup File tập tin sao lưu
BAK Backup File tập tin sao lưu
BAK ACT! Backup File tập tin sao lưu
BAK Finale Backup File tập tin sao lưu
BAK MobileTrans Backup File tập tin sao lưu
BAK2 Backup File tập tin sao lưu
BAK3 Backup File tập tin sao lưu
BAKX Finale Backup File tập tin sao lưu
BAK~ AbiWord Auto-Saved Document tập tin sao lưu
BBB BlackBerry Mobile Phone Backup File tập tin sao lưu
BBZ BerryBuzz Backup File tập tin sao lưu
BCK VMX Backup File tập tin sao lưu
BCKP Ad-Aware Quarantined File tập tin sao lưu