The X

Công cụ băm SM3

Thuật toán băm mật mã SM3 được xuất bản bởi Tổ chức Quản lý Thương mại Nhà nước Trung Quốc (OSCCA). Để biết chi tiết kỹ thuật liên quan, hãy xem: "The SM3 Cryptographic Hash Function"

Nếu bạn cần tính giá trị HASH của tệp.
Nhấp vào đây hoặc kéo và thả tệp tại đây
Tốc độ, vận tốc :
còn lại :