The X

Công cụ băm MD5

Công cụ băm MD5 trực tuyến. Hỗ trợ tính toán băm MD5 của chuỗi và tệp. Tệp không cần tải lên máy chủ, đồng thời kích thước và loại không bị giới hạn, đồng thời có thể hoàn tất việc tính toán giá trị băm MD5 trong trình duyệt. Mã hóa ký tự (utf8 / base64, v.v.) chỉ ảnh hưởng đến các phép tính MD5 cho các chuỗi.

Nếu bạn cần tính giá trị HASH của tệp.
Nhấp vào đây hoặc kéo và thả tệp tại đây
Tốc độ, vận tốc :
còn lại :