The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
$01 DOS Pipe File Tệp nhà phát triển
001 Multimedia Fusion Backup File Tệp nhà phát triển
4DB 4th Dimension Database Structure File Tệp nhà phát triển
4TH Forth Language File Tệp nhà phát triển
A Static Library Tệp nhà phát triển
A2W Alice World Tệp nhà phát triển
A3X Compiled AutoIt v3 Script Tệp nhà phát triển
AAB Android App Bundle Tệp nhà phát triển
AAR Android Archive Tệp nhà phát triển
AB Applix Builder File Tệp nhà phát triển
ABC ActionScript Byte Code File Tệp nhà phát triển
ABC ABC Source File Tệp nhà phát triển
ACD RSLogix 5000 Program Tệp nhà phát triển
ACP EditPlus Auto-Completion File Tệp nhà phát triển
ACT DS Game Maker Action File Tệp nhà phát triển
ACTX DS Game Maker Action Description File Tệp nhà phát triển
ADA Ada Source Code Tệp nhà phát triển
ADB Ada Body File Tệp nhà phát triển
ADBLOCK Alpha Five Library Temporary File Tệp nhà phát triển
ADDIN Visual Studio Add-in Definition File Tệp nhà phát triển
ADS Ada Specification File Tệp nhà phát triển
AGI Asterisk Gateway Interface File Tệp nhà phát triển
AIA MIT App Inventor Source Code File Tệp nhà phát triển
AIDL Android Interface Definition Language File Tệp nhà phát triển
AIML Artificial Intelligence Markup Language File Tệp nhà phát triển
ALB Alpha Five Library Tệp nhà phát triển
ALM Alpha Five Library Tệp nhà phát triển
ALP AnyLogic Project File Tệp nhà phát triển
ALX Alpha Five Library Index File Tệp nhà phát triển
AM Automake Makefile Template Tệp nhà phát triển
AM4 AutoPlay Media Studio 4 Project File Tệp nhà phát triển
AM5 AutoPlay Media Studio 5 Project File Tệp nhà phát triển
AM6 AutoPlay Media Studio 6 Project Tệp nhà phát triển
AM7 AutoPlay Media Studio 7 Project Tệp nhà phát triển
AML Arc Macro Language File Tệp nhà phát triển
AML Abstract Markup Language Tệp nhà phát triển
ANE Adobe AIR Native Extension Tệp nhà phát triển
ANJUTA Anjuta IDE Project File Tệp nhà phát triển
APA RSView Development Project Archive Tệp nhà phát triển
APKS APK Set Archive Tệp nhà phát triển
APPEX OS X Application and System Extension File Tệp nhà phát triển
APPLET Eclipse Java Applet Policy File Tệp nhà phát triển
APPX Windows 8 App Package Tệp nhà phát triển
APPXSYM Windows 8 App Package Symbols File Tệp nhà phát triển
APPXUPLOAD Windows 8 App Upload Package Tệp nhà phát triển
APR Apadana Project File Tệp nhà phát triển
APS Visual C++ Resource File Tệp nhà phát triển
AP_ ADT Android Developer Package Tệp nhà phát triển
ARR MultiMedia Fusion Array File Tệp nhà phát triển
ARSC Android Package Resource File Tệp nhà phát triển