The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
V Verilog Source Code File Tệp nhà phát triển
V Coq Source Code File Tệp nhà phát triển
V11.SUO Visual Studio 2012 Solution User Options File Tệp nhà phát triển
V12.SUO Visual Studio 2013 Solution User Options File Tệp nhà phát triển
VAC Oc2.316s Cakit File Tệp nhà phát triển
VALA Vala Source Code File Tệp nhà phát triển
VAR Variable Data Tệp nhà phát triển
VB Visual Basic Project Item File Tệp nhà phát triển
VBG Visual Basic Project Group File Tệp nhà phát triển
VBP Visual Basic Project File Tệp nhà phát triển
VBPROJ Visual Studio Visual Basic Project Tệp nhà phát triển
VBX Visual Basic Custom Control Tệp nhà phát triển
VBZ Visual Basic Project Template Tệp nhà phát triển
VC Verge Code File Tệp nhà phát triển
VC4 Visual C++ 4 File Tệp nhà phát triển
VCP eMbedded Visual C++ Project File Tệp nhà phát triển
VCPROJ Visual C++ Project File Tệp nhà phát triển
VCX Visual Fox Pro Class Library Tệp nhà phát triển
VCXITEMS VC++ Project Items File Tệp nhà phát triển
VCXPROJ Visual C++ Project Tệp nhà phát triển
VDM VDM Specification File Tệp nhà phát triển
VDM VEDIT Macro File Tệp nhà phát triển
VDP Visual Studio Deployment Project Tệp nhà phát triển
VDPROJ Visual Studio Setup and Deployment Project Tệp nhà phát triển
VGC ViziGen Code Generation Template Tệp nhà phát triển
VHD VHDL Source File Tệp nhà phát triển
VHDL VHDL Source File Tệp nhà phát triển
VIC ViziGen Code Import Mappings File Tệp nhà phát triển
VJP Visual Studio J++ Project Tệp nhà phát triển
VJSPROJ Visual Studio J# Project Tệp nhà phát triển
VM Velocity Template Tệp nhà phát triển
VPC ViziGen Configuration File Tệp nhà phát triển
VSCT Visual Studio Command Table Tệp nhà phát triển
VSHOST.EXE Visual Studio Hosting Process File Tệp nhà phát triển
VSIXMANIFEST VSIX Manifest Tệp nhà phát triển
VSL Velocity Template File Tệp nhà phát triển
VSMACROS Visual Studio Binary Macro Project Tệp nhà phát triển
VSMDI Visual Studio Test Metadata File Tệp nhà phát triển
VSMPROJ Visual Studio Text Macro Project Tệp nhà phát triển
VSP Visual Studio Performance Report File Tệp nhà phát triển
VSPF Visual Studio Performance Filter File Tệp nhà phát triển
VSPS Visual Studio Serialized Performance Report Tệp nhà phát triển
VSPSCC Visual Studio Project Source Control File Tệp nhà phát triển
VSPX Visual Studio Performance Report Data File Tệp nhà phát triển
VSSSCC Visual Studio Solution Source Control File Tệp nhà phát triển
VSZ Visual Studio Wizard File Tệp nhà phát triển
VTM Visual Tool Markup Language Document Tệp nhà phát triển
VTML Visual Tool Markup Language File Tệp nhà phát triển
VTV Adobe Dreamweaver Validator Configuration File Tệp nhà phát triển
VWL Vuforia Word List Tệp nhà phát triển