The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
L Lex Source File Tệp nhà phát triển
LANG GtkSourceView Language Definition File Tệp nhà phát triển
LBI Dreamweaver Library Item Tệp nhà phát triển
LBS Omnis Library Tệp nhà phát triển
LDS Binutils LD Linker Script Tệp nhà phát triển
LGO Logo Instructions File Tệp nhà phát triển
LHS Literate Haskell Script Tệp nhà phát triển
LICENSES Visual Studio Licensed Classes File Tệp nhà phát triển
LICX Visual Studio License File Tệp nhà phát triển
LIS VAX Program Listing Tệp nhà phát triển
LISP Lisp Source Code File Tệp nhà phát triển
LIST JAR Index File Tệp nhà phát triển
LIT Lit Source Code File Tệp nhà phát triển
LIT Literate Haskell Script Tệp nhà phát triển
LIVECODE LiveCode Stack File Tệp nhà phát triển
LNT PC-lint/FlexeLint Configuration File Tệp nhà phát triển
LOADTEST Visual Studio Load Test File Tệp nhà phát triển
LOL LOLCODE Source Code FIle Tệp nhà phát triển
LPROJ Localized Project Folder Tệp nhà phát triển
LRDB Adobe Lightroom Database Tệp nhà phát triển
LRF Microsoft Linker Response File Tệp nhà phát triển
LSP Lisp Program Source Code File Tệp nhà phát triển
LSPROJ Visual Studio LightSwitch Project Tệp nhà phát triển
LTB LithTech Binary File Tệp nhà phát triển
LUA Lua Source File Tệp nhà phát triển
LUC Compiled Lua Source File Tệp nhà phát triển
LUCIDSNIPPET Lucid Snippet File Tệp nhà phát triển
LXSPROJ Liquid XML Studio Project File Tệp nhà phát triển