The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
D D Source Code File Tệp nhà phát triển
D Source Dependency File Tệp nhà phát triển
DABRIEFCASE RemObjects Data Abstract File Briefcase Tệp nhà phát triển
DACONFIG RemObjects Data Abstract Configuration File Tệp nhà phát triển
DART Dart Source Code File Tệp nhà phát triển
DBA CryENGINE Animation Database File Tệp nhà phát triển
DBA DarkBASIC Source Code File Tệp nhà phát triển
DBML Visual Studio OR Design File Tệp nhà phát triển
DBO DarkBASIC Object Tệp nhà phát triển
DBPRO DarkBASIC Professional Project File Tệp nhà phát triển
DBPROJ Visual Studio Database Project File Tệp nhà phát triển
DCP Delphi Compiled Package Tệp nhà phát triển
DCPROJ Dashcode Project Tệp nhà phát triển
DCR Delphi Component Resource File Tệp nhà phát triển
DCU Delphi Compiled Unit Tệp nhà phát triển
DCUIL Delphi .NET Compiled Unit File Tệp nhà phát triển
DDD Alpha Five Data Dictionary File Tệp nhà phát triển
DDM Alpha Five Data Dictionary Memo File Tệp nhà phát triển
DDP Delphi Diagram Portfolio File Tệp nhà phát triển
DDX Alpha Five Data Dictionary Index File Tệp nhà phát triển
DEC Declaration File Tệp nhà phát triển
DEF Module-Definition File Tệp nhà phát triển
DEFS BlueJ Settings File Tệp nhà phát triển
DEP Windows Dependency File Tệp nhà phát triển
DEPEND Code::Blocks Dependencies File Tệp nhà phát triển
DEV Dev-C++ Project File Tệp nhà phát triển
DEVELOPERPRO Xcode Developer Profile Tệp nhà phát triển
DEVICEIDS Device Identification FIle Tệp nhà phát triển
DEX Dalvik Executable File Tệp nhà phát triển
DF1 Omnis Native Datafile Tệp nhà phát triển
DFK Dark Flow Project File Tệp nhà phát triển
DFM Delphi Form Tệp nhà phát triển
DGE Enterprise Test Server Declaration Generator File Tệp nhà phát triển
DGML Visual Studio Directed Graph Document Tệp nhà phát triển
DGSL Visual Shader Graph File Tệp nhà phát triển
DIAGSESSION Diagnostics Session File Tệp nhà phát triển
DIFF Patch File Tệp nhà phát triển
DIS DisSharp Project File Tệp nhà phát triển
DM1 ER/Studio Data Model File Tệp nhà phát triển
DMD SQL Developer Data Modeler File Tệp nhà phát triển
DOB Visual Basic UserDocument Tệp nhà phát triển
DOCSET Doxygen Document Set File Tệp nhà phát triển
DOX Visual Basic Binary UserDocument Tệp nhà phát triển
DOX Doxygen Documentation File Tệp nhà phát triển
DPK Delphi Package Tệp nhà phát triển
DPKW Delphi Package Tệp nhà phát triển
DPL Delphi Package Library Tệp nhà phát triển
DPR Delphi Project Tệp nhà phát triển
DPROJ Delphi Project Tệp nhà phát triển
DRES Delphi Compiled Resource File Tệp nhà phát triển