The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
X Lex Source Code File Tệp nhà phát triển
XAML XAML File Tệp nhà phát triển
XAMLX Visual Studio Workflow Service File Tệp nhà phát triển
XAP XACT Project Tệp nhà phát triển
XBF XAML Binary File Tệp nhà phát triển
XCAPPDATA Xcode App Data File Tệp nhà phát triển
XCARCHIVE Xcode Archive Tệp nhà phát triển
XCCONFIG Xcode Configuration Settings File Tệp nhà phát triển
XCDATAMODEL Xcode Core Data Model File Tệp nhà phát triển
XCDATAMODELD Xcode Core Data Model File Tệp nhà phát triển
XCODE Xcode Project Tệp nhà phát triển
XCODEPROJ Xcode Project Tệp nhà phát triển
XCSNAPSHOTS Xcode Snapshot Tệp nhà phát triển
XCWORKSPACE Xcode Workspace File Tệp nhà phát triển
XIB Interface Builder File Tệp nhà phát triển
XOJO_BINARY_MENU Xojo Binary Menu File Tệp nhà phát triển
XOJO_BINARY_PROJECT Xojo Binary Project File Tệp nhà phát triển
XOJO_BINARY_TOOLBAR Xojo Binary Toolbar File Tệp nhà phát triển
XOJO_BINARY_WINDOW Xojo Binary Window File Tệp nhà phát triển
XOJO_MENU Xojo Menu File Tệp nhà phát triển
XOJO_PROJECT Xojo Project File Tệp nhà phát triển
XOJO_TOOLBAR Xojo Toolbar File Tệp nhà phát triển
XOJO_WINDOW Xojo Window File Tệp nhà phát triển
XOJO_XML_MENU Xojo XML Menu File Tệp nhà phát triển
XOJO_XML_PROJECT Xojo XML Project File Tệp nhà phát triển
XOJO_XML_TOOLBAR Xojo Toolbar File Tệp nhà phát triển
XOML Windows Workflow File Tệp nhà phát triển
XPP X++ Source Code File Tệp nhà phát triển
XQ XQuery File Tệp nhà phát triển
XQL XML Query Language File Tệp nhà phát triển
XQM XQuery Module Tệp nhà phát triển
XQUERY XQuery Source Code File Tệp nhà phát triển
XQY XQuery Source File Tệp nhà phát triển
XSB XML Schema Binary File Tệp nhà phát triển
XSD XML Schema Definition Tệp nhà phát triển
XSX Visual Studio XML Schema Layout File Tệp nhà phát triển
XT Xdebug Trace File Tệp nhà phát triển
XTB Angular Translation File Tệp nhà phát triển