The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
GAMEPROJ GameSalad Project File Tệp nhà phát triển
GAR GridGain Archive Tệp nhà phát triển
GBAP GLBasic Project File Tệp nhà phát triển
GBAS GLBasic Source File Tệp nhà phát triển
GBM Gameboy Map File Tệp nhà phát triển
GBR Gameboy Tileset File Tệp nhà phát triển
GBS Generic Build Support Metadata File Tệp nhà phát triển
GCH Precompiled Header File Tệp nhà phát triển
GDFMAKERPROJECT GDF Editor Project File Tệp nhà phát triển
GED Game Editor Project File Tệp nhà phát triển
GEM RubyGems Package Tệp nhà phát triển
GEMSPEC Gem Specification File Tệp nhà phát triển
GENERICTEST Visual Studio Generic Test File Tệp nhà phát triển
GFAR Greenfoot Archive Tệp nhà phát triển
GITATTRIBUTES Git Attributes File Tệp nhà phát triển
GITIGNORE Git Ignore File Tệp nhà phát triển
GITKEEP Git Keep File Tệp nhà phát triển
GLADE Glade Project File Tệp nhà phát triển
GLD MPLAB C Compiler Linker Script File Tệp nhà phát triển
GLOBAL Global Makefile Tệp nhà phát triển
GLS GLScript Game Script Tệp nhà phát triển
GM GameMonkey Script Tệp nhà phát triển
GM6 GameMaker 6 Project File Tệp nhà phát triển
GM81 Game Maker 8.1 Project File Tệp nhà phát triển
GMD Game Maker Program Code Tệp nhà phát triển
GMK Game Maker Project File Tệp nhà phát triển
GML GameMaker Language File Tệp nhà phát triển
GMO GNU Machine Object File Tệp nhà phát triển
GMX GameMaker File Tệp nhà phát triển
GNUMAKE GNU Makefile Tệp nhà phát triển
GO Go Source Code File Tệp nhà phát triển
GORM Gorm Interface Resource File Tệp nhà phát triển
GPJ MULTI IDE Project File Tệp nhà phát triển
GPJ jGRASP Project File Tệp nhà phát triển
GRADLE Gradle Script Tệp nhà phát triển
GREENFOOT Greenfoot Project Archive Tệp nhà phát triển
GROOVY Groovy Source Code File Tệp nhà phát triển
GROUPPROJ Delphi Project Group File Tệp nhà phát triển
GS Google Apps Script Tệp nhà phát triển
GS3 GameStarter File Tệp nhà phát triển
GSPROJ GameSalad Windows Project File Tệp nhà phát triển
GSZIP GameSalad Marketplace Asset File Tệp nhà phát triển
GVY Groovy Source Code File Tệp nhà phát triển
GWD Gear Watchface Design File Tệp nhà phát triển