The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
R R Script File Tệp nhà phát triển
R Rez Source Code File Tệp nhà phát triển
R REBOL Script Tệp nhà phát triển
R Ratfor Source Code File Tệp nhà phát triển
RAV Rave Reports Project File Tệp nhà phát triển
RB Ruby Source Code Tệp nhà phát triển
RB Real Studio Project Tệp nhà phát triển
RBC Rembo-C Script Tệp nhà phát triển
RBM Real Studio Menu File Tệp nhà phát triển
RBP Real Studio Project File Tệp nhà phát triển
RBVCP Real Studio Version Controlled Project Tệp nhà phát triển
RBW Ruby Script Tệp nhà phát triển
RBW Real Studio Window File Tệp nhà phát triển
RBXS ROBLOX Script Tệp nhà phát triển
RC Resource Script Tệp nhà phát triển
RC2 Visual Studio Resources File Tệp nhà phát triển
RDLC Visual Studio Client Report Definition File Tệp nhà phát triển
RDOC Ruby Document Tệp nhà phát triển
RDOC_OPTIONS Ruby Document Options File Tệp nhà phát triển
REB REBOL Script File Tệp nhà phát triển
REFRESH Visual Studio Refresh File Tệp nhà phát triển
RES C++ Complied Resource Script Tệp nhà phát triển
RES Windows Resource File Tệp nhà phát triển
RES Godot Engine Resource File Tệp nhà phát triển
RESJSON Windows JavaScript Resources File Tệp nhà phát triển
RESOURCES Visual Studio Resource File Tệp nhà phát triển
RESW Windows Resources File Tệp nhà phát triển
RESX .NET Managed Resources File Tệp nhà phát triển
REX Rexx Source File Tệp nhà phát triển
REXX Rexx Source File Tệp nhà phát triển
RIDL RIDL Type Library File Tệp nhà phát triển
RISE RISE Editor Model File Tệp nhà phát triển
RKT Racket Source Code File Tệp nhà phát triển
RLS Symbian Localization File Tệp nhà phát triển
RNC RELAX NG Compact Syntax File Tệp nhà phát triển
RODL RemObjects Definition Language File Tệp nhà phát triển
ROTEST RemObjects SDK Test File Tệp nhà phát triển
ROTESTRESULT RemObjects SDK Test Results File Tệp nhà phát triển
RPY Python Script Tệp nhà phát triển
RS Rust Source Code File Tệp nhà phát triển
RSP C# Compiler Response File Tệp nhà phát triển
RSRC Macintosh Resource File Tệp nhà phát triển
RSS Symbian Application Resource File Tệp nhà phát triển
RU Java Russian Font Properties File Tệp nhà phát triển
RUL InstallShield Rules File Tệp nhà phát triển
RWSNIPPET RapidWeaver Snippet File Tệp nhà phát triển