The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
S Source Code File Tệp nhà phát triển
S19 Motorola S19 File Record Tệp nhà phát triển
SAS SAS Program File Tệp nhà phát triển
SB Scratch Project File Tệp nhà phát triển
SB Small Basic Source Code File Tệp nhà phát triển
SB2 Scratch 2.0 Project File Tệp nhà phát triển
SB3 Scratch 3.0 Project File Tệp nhà phát triển
SBPROJ OpenGL Shader Builder Project Tệp nhà phát triển
SBR Visual Studio Source Browser Intermediate File Tệp nhà phát triển
SBX ScratchX Project File Tệp nhà phát triển
SC SuperCollider Source Code File Tệp nhà phát triển
SCALA Scala Source Code File Tệp nhà phát triển
SCC SourceSafe Source Code Control File Tệp nhà phát triển
SCM Scheme Source Code File Tệp nhà phát triển
SCN Godot Engine Binary Scene File Tệp nhà phát triển
SCRATCH Scratch Project File Tệp nhà phát triển
SCRIPTSUITE AppleScript Script Suite File Tệp nhà phát triển
SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File Tệp nhà phát triển
SDEF AppleScript Dictionary Document Tệp nhà phát triển
SDL Service Description Language File Tệp nhà phát triển
SED Sed Script Tệp nhà phát triển
SEM Alpha Five Set Data Dictionary Memo File Tệp nhà phát triển
SET Alpha Five Set Data Dictionary File Tệp nhà phát triển
SETUP CryENGINE Character Setup File Tệp nhà phát triển
SEX Alpha Five Set Data Dictionary Index File Tệp nhà phát triển
SGPBPR Baltie Program Tệp nhà phát triển
SGPSC Baltie Scene Tệp nhà phát triển
SH Bash Shell Script Tệp nhà phát triển
SHPROJ Visual Studio Code Sharing App Project Tệp nhà phát triển
SJAVA Synchronous Java File Tệp nhà phát triển
SJR ScratchJr Project Tệp nhà phát triển
SLL Static Link Library Tệp nhà phát triển
SLN Visual Studio Solution File Tệp nhà phát triển
SLOGO StarLogo Project File Tệp nhà phát triển
SLOGT StarLogo Project Template Tệp nhà phát triển
SLTNG StarLogo TNG Project File Tệp nhà phát triển
SMA AMX Mod Plugin Source File Tệp nhà phát triển
SMALI Android Smali Assembly Language File Tệp nhà phát triển
SMF SkinMagic Toolkit File Tệp nhà phát triển
SML ARC/INFO Simple Macro Language File Tệp nhà phát triển
SNIPPET Visual Studio IntelliSense Code Snippet Tệp nhà phát triển
SO Shared Library Tệp nhà phát triển
SOL Solidity Script Tệp nhà phát triển
SPEC RPM Specification File Tệp nhà phát triển
SPT ESPL Programming File Tệp nhà phát triển
SPT Cypress Semiconductor Script Tệp nhà phát triển
SQLPROJ Visual Studio SQL Server Project Tệp nhà phát triển
SRC Source Code Tệp nhà phát triển
SRC.RPM Red Hat Package Manager Source File Tệp nhà phát triển
SS SilverStripe Source Code File Tệp nhà phát triển