The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
C C/C++ Source Code File Tệp nhà phát triển
C Lite-C Script Tệp nhà phát triển
CAF CryENGINE Character Animation File Tệp nhà phát triển
CAP Construct Game Development File Tệp nhà phát triển
CAPROJ Construct Project File Tệp nhà phát triển
CAPX Construct Compressed Project File Tệp nhà phát triển
CAR Brew Component Application Resource File Tệp nhà phát triển
CBA CryENGINE Resource Compiler Settings File Tệp nhà phát triển
CBL COBOL Source Code File Tệp nhà phát triển
CBP Code::Blocks Project File Tệp nhà phát triển
CC C++ Source Code File Tệp nhà phát triển
CCC Dev-C++ Code Completion Cache Tệp nhà phát triển
CCGAME XNA Creators Club Game Package Tệp nhà phát triển
CCN Compressed Multimedia Fusion File Tệp nhà phát triển
CCP CodeCharge Studio Page File Tệp nhà phát triển
CCS CodeCharge Studio Project File Tệp nhà phát triển
CCS CCS Script File Tệp nhà phát triển
CCSCC ClearCase Source Control Info File Tệp nhà phát triển
CD Visual Studio Class Diagram Tệp nhà phát triển
CDF CryENGINE Character Definition File Tệp nhà phát triển
CDX Alpha Five Table Index File Tệp nhà phát triển
CDXML Cmdlet Definition XML File Tệp nhà phát triển
CFC ColdFusion Component File Tệp nhà phát triển
CHAM Compiled HAM File Tệp nhà phát triển
CHEF Chef Source Code File Tệp nhà phát triển
CI PolySpace Preprocessed Code File Tệp nhà phát triển
CKBX Cricket Audio XML Bank Description File Tệp nhà phát triển
CLASS Java Class File Tệp nhà phát triển
CLIPS Coda Clips File Tệp nhà phát triển
CLP Clipper Compiler Instructions File Tệp nhà phát triển
CLS Program Class File Tệp nhà phát triển
CLW Visual C++ ClassWizard File Tệp nhà phát triển
CMA OCaml Library Tệp nhà phát triển
CMAKE CMake File Tệp nhà phát triển
COB COBOL Source Code File Tệp nhà phát triển
COD Compiled Source Code Tệp nhà phát triển
CONFIG Configuration File Tệp nhà phát triển
CP Captivate Source File Tệp nhà phát triển
CP Xcode C++ Source File Tệp nhà phát triển
CPB Comicino Studio Project File Tệp nhà phát triển
CPP C++ Source Code File Tệp nhà phát triển
CS C# Source Code File Tệp nhà phát triển
CSI ContentServ Include File Tệp nhà phát triển
CSI EdLog Program Data File Tệp nhà phát triển
CSN Adobe Code Snippet Document Tệp nhà phát triển
CSP Caché Server Page Tệp nhà phát triển
CSPROJ Visual Studio C# Project Tệp nhà phát triển
CST ContentServ Template Tệp nhà phát triển
CSX Visual C# Script Tệp nhà phát triển
CTC Visual Studio Command Table Configuration File Tệp nhà phát triển