The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
F Fortran Source Code Tệp nhà phát triển
F2K Fortran Source Code File Tệp nhà phát triển
F90 Fortran 90 Source Code File Tệp nhà phát triển
F95 Fortran 95 Source Code File Tệp nhà phát triển
FBP wxFormBuilder Project Tệp nhà phát triển
FBP7 FinalBuilder 7 Project Tệp nhà phát triển
FBZ7 Compressed FinalBuilder 7 Project Tệp nhà phát triển
FCE ForeUI Custom Element File Tệp nhà phát triển
FCL ForeUI Custom Library File Tệp nhà phát triển
FD DataFlex Data File Tệp nhà phát triển
FEATURE SharePoint Feature File Tệp nhà phát triển
FGL Fifth Generation Language Source File Tệp nhà phát triển
FILTERS Visual C++ Project Filters File Tệp nhà phát triển
FIMPP FiM++ Source Code File Tệp nhà phát triển
FLA Adobe Animate Animation Tệp nhà phát triển
FOR Fortran 77 Source File Tệp nhà phát triển
FORTH Forth Language File Tệp nhà phát triển
FPM FPS Creator Map File Tệp nhà phát triển
FPP Fortran Source Code Tệp nhà phát triển
FPT Alpha Five Table Memo File Tệp nhà phát triển
FRAMEWORK Mac OS X Application Framework Tệp nhà phát triển
FRJ FreeForm-J Project File Tệp nhà phát triển
FRM Visual Basic Text Form Tệp nhà phát triển
FRX Visual Basic Binary Form File Tệp nhà phát triển
FRX FoxPro Report Tệp nhà phát triển
FS Visual F# Source File Tệp nhà phát triển
FSI Visual F# Signature File Tệp nhà phát triển
FSL Form•Z Script Tệp nhà phát triển
FSPROJ Visual F# Project File Tệp nhà phát triển
FSPROJ FireStarter Project File Tệp nhà phát triển
FSSCRIPT Visual F# Script Tệp nhà phát triển
FSX Visual F# Script File Tệp nhà phát triển
FTL FreeMarker Template File Tệp nhà phát triển
FTN Fortran Source Code File Tệp nhà phát triển
FXC FilePackager Configuration Tệp nhà phát triển
FXCPROJ FX Composer Project File Tệp nhà phát triển
FXL FaceFX Language File Tệp nhà phát triển
FXML FXML Source Code File Tệp nhà phát triển
FXPL Adobe Flash FXP Library Tệp nhà phát triển