The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
M Objective-C Implementation File Tệp nhà phát triển
M MATLAB Source Code File Tệp nhà phát triển
M Mercury Source Code File Tệp nhà phát triển
M4 Macro Processor Library Tệp nhà phát triển
MAGIK Magik Source Code File Tệp nhà phát triển
MAK Makefile Tệp nhà phát triển
MAKE Xcode Makefile Script Tệp nhà phát triển
MAKE Makefile Tệp nhà phát triển
MAKO Mako Template Tệp nhà phát triển
MARKDN Markdown File Tệp nhà phát triển
MARKDOWN Markdown Documentation File Tệp nhà phát triển
MCP CodeWarrior Project Tệp nhà phát triển
MD Markdown Documentation File Tệp nhà phát triển
MD Machine Description File Tệp nhà phát triển
MDOWN Markdown File Tệp nhà phát triển
MDZIP MagicDraw Project Archive Tệp nhà phát triển
MED RSView Development Project Tệp nhà phát triển
MER RSView Development Runtime File Tệp nhà phát triển
MESHLIB Godot Engine Mesh Library File Tệp nhà phát triển
MF Java Manifest File Tệp nhà phát triển
MFA Multimedia Fusion Development File Tệp nhà phát triển
MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML File Tệp nhà phát triển
MK Makefile Tệp nhà phát triển
MKD Markdown Documentation File Tệp nhà phát triển
ML ML Source Code File Tệp nhà phát triển
MLB Visual FoxPro Library Tệp nhà phát triển
MM Objective-C++ Source File Tệp nhà phát triển
MO Machine Object File Tệp nhà phát triển
MOD Fortran Module File Tệp nhà phát triển
MODE1V3 Xcode Project Data File Tệp nhà phát triển
MODE2V3 Xcode Project Data File Tệp nhà phát triển
MOM Managed Object Model Tệp nhà phát triển
MPR FoxPro Generated Menu Program Tệp nhà phát triển
MPWS MathPiper Worksheet Tệp nhà phát triển
MPX FoxPro Compiled Program Menu Tệp nhà phát triển
MQ4 MQL4 Source Code File Tệp nhà phát triển
MQ5 MQL5 Source Code File Tệp nhà phát triển
MQH MetaTrader Include File Tệp nhà phát triển
MRSN Mersenne Source Code File Tệp nhà phát triển
MRT Stimulsoft Report File Tệp nhà phát triển
MSHA Microsoft Help Asset File Tệp nhà phát triển
MSHC Microsoft Help Container File Tệp nhà phát triển
MSHI Microsoft Help Index File Tệp nhà phát triển
MSIX MSIX Installer Package Tệp nhà phát triển
MSL Mapping Specification Language File Tệp nhà phát triển
MSP MaxScript Page File Tệp nhà phát triển
MSS Microprocessor Software Specification File Tệp nhà phát triển
MV MivaScript File Tệp nhà phát triển
MVX Multimedia Fusion Movement Extension Tệp nhà phát triển
MXML Flex MXML Component Tệp nhà phát triển