The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MFCRIBBON-MS

.MFCRIBBON-MS

MFC Ribbon Definition XML File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin phát triển được tạo bởi bộ phận thiết kế Ribbon trong phần mềm phát triển của Microsoft Nhìn Studio;lưu thiết kế cho một dải băng, một thành phần giao diện người dùng, hợp thanh công cụ và thanh trình đơn thành một nguyên tố;dùng làm một trong nhiều tập tin dự án khi phát triển một chương trình Windows.

sự miêu tả:

Các tập tin đa dạng MFBBON-xơ chỉ có sẵn cho các ứng dụng của MFC (Microsoft Foundation Class).MFC là một bộ các thư viện cung cấp các yếu tố giao diện người dùng để tạo ra các chương trình Windows.

MFCRIBBON-MS (MFC Ribbon Definition XML File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E5684 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。