The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ABF Adobe Binary Screen Font File tệp phông chữ
ACFM Adobe Composite Font Metrics File tệp phông chữ
AFM Adobe Font Metrics File tệp phông chữ
AMFM Adobe Multiple Font Metrics File tệp phông chữ
BDF Glyph Bitmap Distribution Format tệp phông chữ
CHA Character Layout File tệp phông chữ
CHR Borland Character Set File tệp phông chữ
COMPOSITEFONT Windows Composite Font File tệp phông chữ
DFONT Mac OS X Data Fork Font tệp phông chữ
EOT Embedded OpenType Font tệp phông chữ
ETX TeX Font Encoding File tệp phông chữ
EUF Private Character Editor File tệp phông chữ
F3F Crazy Machines Font File tệp phông chữ
FEA AFDKO Feature Definitions File tệp phông chữ
FFIL Mac Font Suitcase tệp phông chữ
FNT Windows Font File tệp phông chữ
FON Generic Font File tệp phông chữ
FOT Font Resource File tệp phông chữ
GDR Symbian OS Font File tệp phông chữ
GF METAFONT Bitmap File tệp phông chữ
GLIF Glyph Interchange Format File tệp phông chữ
GXF General CADD Pro Font File tệp phông chữ
LWFN Adobe Type 1 Mac Font File tệp phông chữ
MCF Watchtower Library Font File tệp phông chữ
MF METAFONT File tệp phông chữ
MXF Maxis Font File tệp phông chữ
NFTR Nintendo DS Font Type File tệp phông chữ
ODTTF Obfuscated OpenType Font tệp phông chữ
OTF OpenType Font tệp phông chữ
PCF PaintCAD Font tệp phông chữ
PFA Printer Font ASCII File tệp phông chữ
PFB Printer Font Binary File tệp phông chữ
PFM Printer Font Metrics File tệp phông chữ
PFR Portable Font Resource File tệp phông chữ
PK Packed METAFONT File tệp phông chữ
PMT PageMaker Template File tệp phông chữ
SFD Spline Font Database File tệp phông chữ
SFP Soft Font Printer File tệp phông chữ
SUIT Macintosh Font Suitcase tệp phông chữ
T65 PageMaker Template File tệp phông chữ
TFM TeX Font Metric File tệp phông chữ
TTC TrueType Font Collection tệp phông chữ
TTE Private Character Editor File tệp phông chữ
TTF TrueType Font tệp phông chữ
TXF Celestia Font Texture File tệp phông chữ
UFO Unified Font Object File tệp phông chữ
VFB FontLab Studio Font File tệp phông chữ
VLW Processing Font File tệp phông chữ
VNF Vision Numeric Font tệp phông chữ
WOFF Web Open Font Format File tệp phông chữ