The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ACFM

.ACFM

Adobe Composite Font Metrics File

Phân loại:tệp phông chữ
Định nghĩa cấu trúc của một chương trình phông chữ tổng hợpchỉ định âm lượng của chương trình phông chữ và âm lượng của chương trình phông chữ trực tiếp tiếp nối tiếpÂm tiết của các ký tự riêng trong chương trình phông chữ được mô tả trong tập tin chung.AFM.

sự miêu tả:

Tập tin ACFM cũng xác định các lượng của phông chữ Tổng hợp gốc (OCF) gốc.

ACFM (Adobe Composite Font Metrics File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E298 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。