The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
0CC 0CC-FamiTracker Module Tập tin âm thanh
2SF Nintendo DS Sound File Tập tin âm thanh
2SFLIB Nintendo DS Audio Library File Tập tin âm thanh
3GA 3GPP Audio File Tập tin âm thanh
3GPA 3GPP Multimedia File Tập tin âm thanh
4MP 4-MP3 Database File Tập tin âm thanh
5XB Line 6 POD HD500X Edit Bundle Tập tin âm thanh
5XE Line 6 POD HD500X Edit Preset File Tập tin âm thanh
5XS Line 6 POD HD500X Edit Setlist File Tập tin âm thanh
669 UNIS Composer 669 Module Tập tin âm thanh
6CM Six Channel Module Tập tin âm thanh
8CM Eight Channel Module Tập tin âm thanh
8MED Amiga OctaMed Music File Tập tin âm thanh
8SVX Amiga 8-Bit Sound File Tập tin âm thanh
A2B Adlib Tracker II Instrument Bank Tập tin âm thanh
A2I Adlib Tracker II Instrument File Tập tin âm thanh
A2M Adlib Tracker II File Tập tin âm thanh
A2P Adlib Tracker II Pattern File Tập tin âm thanh
A2T Adlib Tracker II Tiny Module File Tập tin âm thanh
A2W Adlib Tracker II Instrument Bank with Macros Tập tin âm thanh
A52 Dolby Digital Audio File Tập tin âm thanh
AA Audible Audio Book File Tập tin âm thanh
AA3 ATRAC Audio File Tập tin âm thanh
AAC Advanced Audio Coding File Tập tin âm thanh
AAX Audible Enhanced Audiobook File Tập tin âm thanh
AB Ambling BookPlayer MP3 File Tập tin âm thanh
ABC ABC Music Notation Tập tin âm thanh
ABM Music Album Tập tin âm thanh
AC3 Audio Codec 3 File Tập tin âm thanh
ACB ADX Audio Package File Tập tin âm thanh
ACD ACID Project File Tập tin âm thanh
ACD-BAK MAGIX ACID Project Backup File Tập tin âm thanh
ACD-ZIP Sony ACID Project With Embedded Media File Tập tin âm thanh
ACM Interplay Audio File Tập tin âm thanh
ACP aacPlus Audio File Tập tin âm thanh
ACT ADPCM Compressed Audio File Tập tin âm thanh
ADG Ableton Device Group Tập tin âm thanh
ADT ADTS Audio File Tập tin âm thanh
ADTS Audio Data Transport Stream File Tập tin âm thanh
ADV Ableton Device Preset File Tập tin âm thanh
ADX ADX Audio File Tập tin âm thanh
AFC Mass Effect 2 Audio File Tập tin âm thanh
AGM DTS Multi-channel Pro Packer File Tập tin âm thanh
AGR Ableton Groove File Tập tin âm thanh
AHX WinAHX Tracker Module Tập tin âm thanh
AIF Audio Interchange File Format Tập tin âm thanh
AIFC Compressed Audio Interchange File Tập tin âm thanh
AIFF Audio Interchange File Format Tập tin âm thanh
AIMPPL AIMP Playlist File Tập tin âm thanh
AIS Velvet Studio Instrument Tập tin âm thanh