The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AIF

.AIF

Audio Interchange File Format

Phân loại:Tập tin âm thanh
Một tập tin Cơ Quan là một tập tin âm thanh được tạo ra bằng định dạng Tập tin Truyền hình Người Âm thanh (kiểu)Nó chứa audio dạng dạng CD không được nén giống với tập tin.WAV và thường được dùng để lưu lưu âm thanh đĩa chuẩn.

sự miêu tả:

Máy tính Apple đã phát triển định dạng của Quỹ, dựa trên định dạng Nghệ thuật điện tử.IFF.Tập tin Cơ bản: Tập tin Cơ bản Tập tin kiểu MIME 44.1KHz, là 16-cắn và có hai kênh để phát âm thanh âm thanh. GHI CHÚ: Tập tin kiểu MIME dùng phần mở rộng.

AIF (Audio Interchange File Format) phần mềm liên quan:

Windows

8phần mềm

Linux

5phần mềm

发送 E468 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AIF

Symbian Application Information File

Phân loại:Những tập tin khác
Tập tin thông tin chỉ định biểu tượng và tiêu đề cho một ứng dụng biểu tượng (.APP) tập tinThiết lập kiểu thường được tạo với người xây dựng và lưu kèm với tập tin ứng dụng tương ứng.

sự miêu tả:

Tập tin thông tin ứng dụng được nhắc đến bởi hệ điều hành Symian và không cần phải tự mở bởi người dùng.

AIF (Symbian Application Information File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E469 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。