The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
264 Ripped Video Data File Tập tin video
264 IP/CCTV Video File Tập tin video
3G2 3GPP2 Multimedia File Tập tin video
3GP 3GPP Multimedia File Tập tin video
3GP2 3GPP Multimedia File Tập tin video
3GPP 3GPP Media File Tập tin video
3GPP2 3GPP2 Multimedia File Tập tin video
3MM 3D Movie Maker Movie Project Tập tin video
3P2 3GPP Multimedia File Tập tin video
60D CCTV Video Clip Tập tin video
787 AVTECH CCTV Video File Tập tin video
890 Cavena Subtitles File Tập tin video
AAF Advanced Authoring Format File Tập tin video
AEC Cinema 4D After Effects Composition Tập tin video
AECAP After Effects Text Template Tập tin video
AEGRAPHIC Adobe After Effects Graphic Tập tin video
AEP After Effects Project Tập tin video
AEPX After Effects XML Project Tập tin video
AET After Effects Project Template Tập tin video
AETX After Effects XML Project Template Tập tin video
AJP CCTV Video File Tập tin video
ALE Avid Log Exchange File Tập tin video
AM Anark Media File Tập tin video
AMC AMC Video File Tập tin video
AMV Anime Music Video File Tập tin video
AMX Adobe Motion Exchange File Tập tin video
ANIM Amiga Animation File Tập tin video
ANX Annodex Exchange Format File Tập tin video
AQT AQTitle Subtitles File Tập tin video
ARCUT Prelude Rough Cut File Tập tin video
ARF WebEx Advanced Recording File Tập tin video
ASF Advanced Systems Format File Tập tin video
ASX Microsoft ASF Redirector File Tập tin video
AV Video Surveillance File Tập tin video
AV3 Arbitrator Video Surveillance File Tập tin video
AVB Avid Bin File Tập tin video
AVC Avid Media Composer Script Tập tin video
AVCHD High Definition Video File Tập tin video
AVD Movie Edit Pro Video Information File Tập tin video
AVE Avigilon Native Video Export File Tập tin video
AVI Audio Video Interleave File Tập tin video
AVM Anime Music Video Tập tin video
AVP Avid Project File Tập tin video
AVR EverFocus Recording File Tập tin video
AVS Application Visualization System File Tập tin video
AVS AviSynth Script File Tập tin video
AVV Avid Volume Bin File Tập tin video
AWLIVE Active Webcam Video File Tập tin video
AXM AXMEDIS Object Tập tin video
AXV Annodex Video File Tập tin video