The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ASF

.ASF

Advanced Systems Format File

Phân loại:Tập tin video
Một tập tin ASF là một tập tin truyền thông được lưu giữ trong định dạng Hệ thống cao cấp (ASF), một định dạng video độc quyền và container âm thanh.Nó lưu dữ liệu ghi âm và video, cùng với siêu dữ liệu tùy chọn, như tiêu đề, tác giả, và các dữ liệu ghi chép.Các tập tin ASF được Microsoft phát triển chủ yếu để truyền thông trực tuyến.

sự miêu tả:

Hệ thống container ASF chỉ xác định cấu trúc của hệ thống âm thanh hay video được truyền trực tuyến, nó phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, như tốc độ băng tần và trình phục vụ.Hệ thống ASF không chỉ ra mật mã được dùng để mã hóa âm thanh hay video lưu trong dạng container ASF. Mặc dù phần mở rộng tập tin.asf có thể được dùng cho các tập tin truyền thông được lưu trong định dạng ASF, phần mở rộng.wchu và.wmp còn thường được dùng.Nếu định dạng Container ASF trữ audio, nó thường được lưu như một tập tin Windows Media audio (.WPA).Nếu nó lưu đoạn video, nó thường được lưu giữ như một tập tin Windows Media Video (.WM).Dữ liệu âm thanh và video lưu trong những tập tin này có thể được nén bằng nhiều mã video.

ASF (Advanced Systems Format File) phần mềm liên quan:

Windows

7phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

4phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E744 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。