The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ACID ACID Encrypted File Mã hóa tệp
ADAME Adame Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
ADOBE Dharma Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
AEP Advanced Encryption Package Encrypted File Mã hóa tệp
AES AES Crypt Encrypted File Mã hóa tệp
AFP FileProtector Encrypted File Mã hóa tệp
ASC PGP ASCII Armored File Mã hóa tệp
ATSOFTS LetEncrypt Encrypted File Mã hóa tệp
AURORA Aurora Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
AXX AxCrypt Encrypted File Mã hóa tệp
AZF AirZip FileSECURE File Mã hóa tệp
AZS AirZip FileSECURE File Mã hóa tệp
B2A Btoa Encoded File Mã hóa tệp
BC5B Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
BFA Blowfish Encrypted File Mã hóa tệp
BHX BinHex Encoded File Mã hóa tệp
BIN Macbinary Encoded File Mã hóa tệp
BIP Dharma Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
BIT FinalCrypt Encrypted Data File Mã hóa tệp
BLOWER Blower Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
BPK Nero SecurDisc Public Key File Mã hóa tệp
BPW Bitser Password File Mã hóa tệp
BSK Nero SecurDisc Private Key File Mã hóa tệp
BTOA Binary-to-ASCII Encoded File Mã hóa tệp
BVD Bitdefender Vault File Mã hóa tệp
CAROTE Carote Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
CCF CryptLoad Container File Mã hóa tệp
CDOC Encrypted DigiDoc File Mã hóa tệp
CEF CenturionMail Encrypted Package Mã hóa tệp
CERBER Cerber Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
CERBER2 Cerber2 Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
CGP PixelCryptor Encrypted File Mã hóa tệp
CHML Chameleon Encrypted Database File Mã hóa tệp
CLX Ceelox SecureMail Secure Message Mã hóa tệp
CNG CryptoNG Encrypted Archive Mã hóa tệp
COOT Coot Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
CPIO Unix CPIO Archive Mã hóa tệp
CPT Ccrypt Encrypted Archive Mã hóa tệp
CRYPT WhatsApp Encrypted Database File Mã hóa tệp
CRYPT CryptXXX Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
CRYPT1 UltraCrypter Ransomware Encrypted File Mã hóa tệp
CRYPTED WinOptimizer Encrypted File Mã hóa tệp
CRYPTRA Cryptra Encrypted File Mã hóa tệp
DC4 ViaThinkSoft (De)Coder 4 File Mã hóa tệp
DCD DisCryptor Encrypted Database Mã hóa tệp
DCF Safetica Free Encrypted Archive Mã hóa tệp
DCO Safetica Free Encrypted Virtual Disk Archive Mã hóa tệp
DDOC DigiDoc Signature File Mã hóa tệp
DIM DIME File Mã hóa tệp
DIME Direct Internet Message Encapsulation File Mã hóa tệp