The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ABC Micrografx ABC FlowCharter 6 File Tệp hình ảnh vectơ
AC5 ArtCut 5 Document Tệp hình ảnh vectơ
AC6 ArtCut 6 Document Tệp hình ảnh vectơ
AF2 Micrografx ABC FlowCharter 2 File Tệp hình ảnh vectơ
AF3 Micrografx ABC FlowCharter 3/4 File Tệp hình ảnh vectơ
AFDESIGN Affinity Design Document Tệp hình ảnh vectơ
AI Adobe Illustrator File Tệp hình ảnh vectơ
AMDN Amadine Drawing Tệp hình ảnh vectơ
ART Art Document Tệp hình ảnh vectơ
ARTB Artboard Document Tệp hình ảnh vectơ
ASY Asymptote Module Tệp hình ảnh vectơ
AWG Ability Draw Document Tệp hình ảnh vectơ
CAG ClipArt Gallery Package Tệp hình ảnh vectơ
CCX Corel Clipart File Tệp hình ảnh vectơ
CDD ConceptDraw PRO Document Tệp hình ảnh vectơ
CDDZ ConceptDraw PRO Document Tệp hình ảnh vectơ
CDLX ConceptDraw PRO XML Library File Tệp hình ảnh vectơ
CDMM ConceptDraw MINDMAP Document Tệp hình ảnh vectơ
CDMT ConceptDraw MINDMAP Template Tệp hình ảnh vectơ
CDMTZ Compressed ConceptDraw MINDMAP Template Tệp hình ảnh vectơ
CDMZ Compressed ConceptDraw MINDMAP Document Tệp hình ảnh vectơ
CDR CorelDRAW Image File Tệp hình ảnh vectơ
CDRAPP CorelDRAW.app Image File Tệp hình ảnh vectơ
CDS ConceptDraw SlideShow Tệp hình ảnh vectơ
CDSX ConceptDraw PRO XML SlideShow File Tệp hình ảnh vectơ
CDT ConceptDraw PRO Template Tệp hình ảnh vectơ
CDTX ConceptDraw PRO XML Template Tệp hình ảnh vectơ
CDX CorelDRAW Compressed File Tệp hình ảnh vectơ
CDX ConceptDraw PRO XML Document Tệp hình ảnh vectơ
CGM Computer Graphics Metafile Tệp hình ảnh vectơ
CIL Clip Gallery Packaged File Tệp hình ảnh vectơ
CLARIFY Clarify Document Tệp hình ảnh vectơ
CMX Corel Metafile Exchange Image File Tệp hình ảnh vectơ
CNV Canvas 6-8 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
COR CorelDRAW Drawing Tệp hình ảnh vectơ
CSY Canvas Symbol File Tệp hình ảnh vectơ
CV5 Canvas 5 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
CVG Calamus Vector Graphic File Tệp hình ảnh vectơ
CVI Canvas Image File Tệp hình ảnh vectơ
CVS Canvas 3 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
CVX Canvas Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
CWT ClarisWorks Texture File Tệp hình ảnh vectơ
CXF Coordinates Export Format Tệp hình ảnh vectơ
DCS Desktop Color Separation File Tệp hình ảnh vectơ
DDRW ClarisDraw Drawing Tệp hình ảnh vectơ
DED Dr. Engrave Document Tệp hình ảnh vectơ
DESIGN Microsoft Expression Design Drawing Tệp hình ảnh vectơ
DHS HyperSnap Drawing Tệp hình ảnh vectơ
DIA Dia Diagram File Tệp hình ảnh vectơ
DPP DrawPlus Drawing File Tệp hình ảnh vectơ