The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng DESIGN

.DESIGN

Microsoft Expression Design Drawing

Phân loại:Tệp hình ảnh vectơ
Bản vẽ được tạo ra với Microsoft Xuất Thiết kế, một chương trình vẽ và thiết kế cho Windows.có thể chứa cả véc- tơ và nét xoaycó thể gồm nhiều lớp và các tác dụng ảnh hưởng khác nhau.

sự miêu tả:

Chương trình bày đa dạng Microsoft là bộ phận Phòng Thu chứa Đối tượng.

DESIGN (Microsoft Expression Design Drawing) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E2340 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。