The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet Tệp bảng tính
12M Lotus 1-2-3 SmartMaster File Tệp bảng tính
AST Ability Spreadsheet Template Tệp bảng tính
AWS Ability Spreadsheet File Tệp bảng tính
BKS Microsoft Works Spreadsheet Backup File Tệp bảng tính
CELL Thinkfree Office NEO Cell Workbook Tệp bảng tính
DEF SmartWare II Data File Tệp bảng tính
DEX Excel Spreadsheet Tệp bảng tính
DFG Data Flask Grid File Tệp bảng tính
DIS Oracle Discoverer Workbook Tệp bảng tính
EDX Edraw XML FIle Tệp bảng tính
EDXZ Edraw Compressed XML FIle Tệp bảng tính
ESS EasySpreadsheet Spreadsheet Tệp bảng tính
FCS First Choice Spreadsheet Tệp bảng tính
FM FileMaker Database Tệp bảng tính
FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet Tệp bảng tính
FP FileMaker Pro Spreadsheet Tệp bảng tính
GNM Gnumeric Spreadsheet Tệp bảng tính
GNUMERIC Gnumeric Spreadsheet Tệp bảng tính
GSHEET Google Drive Spreadsheet Link File Tệp bảng tính
HCDT Thinkfree Office NEO Cell Template Tệp bảng tính
IMP Improv Spreadsheet Tệp bảng tính
MAR Mariner Calc Spreadsheet Tệp bảng tính
NB Mathematica Notebook Tệp bảng tính
NCSS NCSS Dataset File Tệp bảng tính
NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template Tệp bảng tính
NUMBERS Numbers Spreadsheet File Tệp bảng tính
NUMBERS-TEF Numbers iCloud Document Tệp bảng tính
ODS OpenDocument Spreadsheet Tệp bảng tính
OGW Origin Workbook File Tệp bảng tính
OGWU Origin Unicode Workbook File Tệp bảng tính
OTS OpenDocument Spreadsheet Template Tệp bảng tính
PMD PlanMaker Spreadsheet Tệp bảng tính
PMDX PlanMaker Spreadsheet Tệp bảng tính
PMV PlanMaker Spreadsheet Template Tệp bảng tính
PMVX PlanMaker Spreadsheet Template Tệp bảng tính
QPW Quattro Pro Spreadsheet Tệp bảng tính
RDF Report Definition File Tệp bảng tính
SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet Tệp bảng tính
STC StarOffice Calc Spreadsheet Template Tệp bảng tính
SXC StarOffice Calc Spreadsheet Tệp bảng tính
TMV TimeMap Visual Tệp bảng tính
TMVT TimeMap Template Tệp bảng tính
UOS Uniform Office Spreadsheet Tệp bảng tính
WKI Lotus 2 Worksheet Tệp bảng tính
WKQ Quattro Pro for DOS Spreadsheet File Tệp bảng tính
WKS Lotus 1-2-3 Spreadsheet Tệp bảng tính
WKS Works Spreadsheet Tệp bảng tính
WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet Tệp bảng tính
WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File Tệp bảng tính