The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
17T 2017 StudioTax Return File tập tin dữ liệu
1PE TurboTax Form File tập tin dữ liệu
1PH TurboTax File tập tin dữ liệu
3DMARK-RESULT 3DMark Results File tập tin dữ liệu
3DMDEF 3DMark Definition File tập tin dữ liệu
3DP 3DMark2011 SE Project File tập tin dữ liệu
3DR 3D Rad Project File tập tin dữ liệu
3DR 3DMark Results File tập tin dữ liệu
3DT 3D Topicscape File tập tin dữ liệu
3DW Studio Store Visualizer 3D Environment File tập tin dữ liệu
3ME TurboTax Form File tập tin dữ liệu
3PE TurboTax 2008 Form File tập tin dữ liệu
4DV 4D View Ultrasound File tập tin dữ liệu
4FS Puppy Linux Save State File tập tin dữ liệu
5VW 5View Packet Capture File tập tin dữ liệu
73C TI-73 Constant File tập tin dữ liệu
73L TI-73 Data List File tập tin dữ liệu
8XG TI-83/84 Plus Group File tập tin dữ liệu
8XK TI-83 Plus Application Upgrade File tập tin dữ liệu
8XS TI-83/84 Plus String File tập tin dữ liệu
8XV TI-83/84 Plus Variable File tập tin dữ liệu
A1WISH Audials Wishlist File tập tin dữ liệu
A3L Authorware 3 Library tập tin dữ liệu
A3M Authorware 3 Macintosh File tập tin dữ liệu
A3W Authorware 3 Windows File tập tin dữ liệu
A4L Authorware 4 Library tập tin dữ liệu
A4M Authorware 4 Macintosh File tập tin dữ liệu
A4W Authorware 4 Windows File tập tin dữ liệu
A5L Authorware 5 Library tập tin dữ liệu
A5RPT Alpha Five Project Report File tập tin dữ liệu
A5W Authorware 5 Windows File tập tin dữ liệu
A5WCMP Alpha Five Web Components File tập tin dữ liệu
A65 Authorware 6.5 File tập tin dữ liệu
AAE Sidecar Image Edit File tập tin dữ liệu
AAM Authorware Map File tập tin dữ liệu
AAN Pro Tools Elastic Audio Analysis File tập tin dữ liệu
AAO Agenda At Once File tập tin dữ liệu
AB DNA Sequence File tập tin dữ liệu
AB1 DNA Electropherogram File tập tin dữ liệu
AB2 Print Shop Address Book File tập tin dữ liệu
AB3 PhotoImpact 3 Album File tập tin dữ liệu
ABCD AudioVisual Book Data File tập tin dữ liệu
ABCDP Address Book CoreData Person File tập tin dữ liệu
ABDATA Adobe Bridge Data File tập tin dữ liệu
ABI DNA Chromatogram File tập tin dữ liệu
ABKPRJ Ashampoo Backup Project tập tin dữ liệu
ABP AVS Barcode Profile tập tin dữ liệu
ABT Annotated Braille Text File tập tin dữ liệu
ABY AOL Address Book File tập tin dữ liệu
ACA Agent Character Animation File tập tin dữ liệu