The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
M15 MPEG Video Tập tin video
M1PG iFinish Video Clip Tập tin video
M1V MPEG-1 Video File Tập tin video
M21 AXMEDIS MPEG-21 File Tập tin video
M21 MPEG-21 File Tập tin video
M2A MPEG-1 Layer 2 Audio File Tập tin video
M2P MPEG-2 Program Stream File Tập tin video
M2T HDV Video File Tập tin video
M2TS Blu-ray BDAV Video File Tập tin video
M2V MPEG-2 Video Tập tin video
M4E MPEG-4 Video File Tập tin video
M4U MPEG-4 Playlist Tập tin video
M4V iTunes Video File Tập tin video
M75 MPEG Video Tập tin video
MANI Mine-imator Project File Tập tin video
META RealPlayer Metafile Tập tin video
MGV PSP Video File Tập tin video
MJ2 Motion JPEG 2000 Video Clip Tập tin video
MJP MJPEG Video File Tập tin video
MJPEG Motion JPEG Video File Tập tin video
MJPG Motion JPEG Video File Tập tin video
MK3D Matroska 3D Video File Tập tin video
MKV Matroska Video File Tập tin video
MMV MicroMV Video File Tập tin video
MNV PlayStation Movie File Tập tin video
MOB MOBTV Video File Tập tin video
MOD Camcorder Recorded Video File Tập tin video
MODD Sony Video Analysis File Tập tin video
MOFF Sony Video Data File Tập tin video
MOI MOI Video File Tập tin video
MOOV Apple QuickTime Movie Tập tin video
MOV Apple QuickTime Movie Tập tin video
MOVIE QuickTime Movie File Tập tin video
MOVIE Payday Movie File Tập tin video
MP21 AXMEDIS MPEG-21 Object Tập tin video
MP21 MPEG-21 Multimedia File Tập tin video
MP2V MPEG-2 Video File Tập tin video
MP4 MPEG-4 Video File Tập tin video
MP4.INFOVID Parrot AR Drone and Gyro Flyer Video Tập tin video
MP4V MPEG-4 Video Tập tin video
MPE MPEG Movie File Tập tin video
MPEG MPEG Movie Tập tin video
MPEG1 MPEG-1 Video File Tập tin video
MPEG2 MPEG-2 Video File Tập tin video
MPEG4 MPEG-4 File Tập tin video
MPF MainActor Project File Tập tin video
MPG MPEG Video File Tập tin video
MPG2 MPEG-2 Video File Tập tin video
MPG4 MPEG-4 Video File Tập tin video
MPGINDEX Adobe MPEG Index File Tập tin video