The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3GPP

.3GPP

3GPP Media File

Phân loại:Tập tin video
Định dạng âm thanh và video được phát triển bởi dự án tái tạo thứ ba (3GPP)được thiết kế để truyền tải tập tin truyền qua Internetcũng là một định dạng phổ biến để lưu các video điện thoại.

sự miêu tả:

Tập tin 3DGPP thường dùng phần mở rộng.3GP.

3GPP (3GPP Media File) phần mềm liên quan:

Windows

9phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

6phần mềm

Android

1phần mềm

Web

1phần mềm

发送 E96 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。