The X

2种文件使用A2M的扩展名

.A2M

Adlib Tracker II File

分类:音频文件
Mô- đun âm thanh được tạo với Adlib Tracker II, một chương trình theo dõi âm thanhcó thể chứa nhiều dấu vết với điểm âm nhạc chơi lại các mẫu âm thanh chứa trong tập tin.

说明:

GHI CHÚ: Adlib Tracker II là một chương trình DOS nhưng phải chạy trên bất kỳ nền tảng Windows nào.

A2M(Adlib Tracker II File)相关软件:

Windows

2个软件

发送 E178 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.A2M

TS-AudioToMIDI Settings File

分类:设置文件
Tập tin cấu hình có thể lưu kết cấu hình về thẻ tín dụng của thẻ tín dụng.có thể mở hay lưu trong chương trình bằng cách nhắp vào nút "Thiết lập Mở" hay "Thiết lập Lưu" ở dưới cửa sổ chính.

说明:

Tập tin AM2 chứa những thiết lập dành cho những tùy chọn sau: Tune, Auto tune, Threshold, Noisy Gate, Sự kén chọn, Sharpness, MINỗi Bộ, kênh MINỗi, Transport, Algorithm, Minimal Note, và độ tạm dừng.Thiết lập Equalizer (EQ), Lọc, và mô hình Harmonic cũng được lưu.

A2M(TS-AudioToMIDI Settings File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E177 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。