The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MAK

.MAK

Makefile

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin phát triển được dùng bởi máy soạn thảo và phần mềm phát triển.lưu hướng dẫn chỉ định tập tin gốc được biên tập và kết nối.

sự miêu tả:

Tạo tập tin thường dùng tên tập tin Makefile, mà không có phần mở rộng tập tin.

MAK (Makefile) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E5429 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。