The X

4 tệp sử dụng phần mở rộng MSP

.MSP

ClarisWorks Dictionary File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Phòng làm việc Clarisz và Appleworks;chứa một danh s ách từ được dùng bởi máy kiểm tra thần chú của phần mềm;có thể hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và phương ngữ.

sự miêu tả:

Ví dụ các tập tin MSP bao gồm cả dùng góc.msp và ukglessh.msp.Những tập tin này lưu trữ các từ điển cho ngôn ngữ Anh quốc Hoa Kỳ và Anh quốc. Máy chơi Clarisz and Appleworks đã bị loại bỏ.

MSP (ClarisWorks Dictionary File) phần mềm liên quan:

Linux

2phần mềm

发送 E6086 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MSP

MaxScript Page File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Văn lệnh dựa trên mạng được tạo ra cho Maxwell, một phiên dịch xsBase để thực hiện tập lệnh bên máy phục vụ;chứa mã HTML và lệnh xBase hay Clipper;lưu theo một định dạng văn bản ASCII;có thể sửa soạn bằng bất cứ trình soạn văn bản nào.

sự miêu tả:

MaxScript sẽ kết nối trực tiếp với các nguồn dữ liệu như tập tin.dF.Nó cũng hỗ trợ kết nối OBC để lấy lại nội dung động cho trang web. MaxScript đã được sử dụng bởi MAXSIS sẵn sàng và sẵn sàng lọc.

MSP (MaxScript Page File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E6085 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MSP

Microsoft Paint Bitmap Image

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Tập tin ảnh vô sắc (đen và trắng) được tạo ra bởi Microsoft Paint, một trong những chương trình vẽ đầu tiên sản xuất bởi Microsoft;cũng được dùng để lưu trữ ảnh nghệ thuật trích cũ.

MSP (Microsoft Paint Bitmap Image) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

发送 E6084 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MSP

Windows Installer Patch

Phân loại:Tập tin hệ thống
Tập tin được dùng để cập nhật hệ điều hành của Windows và các chương trình Microsoft khác.luôn được cập nhật an ninh hoặc sửa chữa lỗi máy Microsoftchạy bởi chương trình cài đặt Windows Hotfix.org và Cập nhật.org.

MSP (Windows Installer Patch) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E6083 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。