The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MO

.MO

Machine Object File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin dữ liệu nhị phân chứa dữ liệu đối tượng tham khảo bởi một chương trình;thường được dùng để dịch mã chương trình.có thể được tải hay nhập vào chương trình GNU Chuẩn.

sự miêu tả:

Vì các tập tin MO có tính nhị phân, chúng không thể đọc được như tập tin.PO.Tuy nhiên, chúng có thể chứa một số dữ liệu có thể được nhận ra trong một trình soạn thảo.

MO (Machine Object File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E5874 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。