The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MRT

.MRT

Stimulsoft Report File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Trình tập tin đã được tạo ra bởi Stimulsoft Reports, một máy tạo báo cáo Windows;chứa thông tin bố trí trang, trường dữ liệu và các yếu tố ảnh cho báo cáo;có thể lưu trong nhiều dạng khác nhau, bao gồm Adobe.PDF, Microsoft Office (.DOCX,.XLSX,.PPTX)* HTML, và vài định dạng ảnh rơ/ vector.

sự miêu tả:

Bản báo cáo đa dạng được sử dụng với các ứng dụng đương kim mạng.Đối với các ứng dụng màn hình nền, các báo cáo có thể được gửi qua giao diện người dùng của ứng dụng lúc chạy. Một ứng dụng ví dụ dùng báo cáo Stimulmềm là Docusnap, một chương trình báo cáo về công nghệ thông tin của công ty (IT) sử dụng tập tin MRT cho báo cáo phần cứng và phần mềm.Một ví dụ khác là Sitecore Online Marketing phòng (OMS), người sử dụng bản báo cáo Stimulsoft cho trang web. GHI CHÚ: Phần mềm Steve mềm thường được cài đặt theo dạng bổ sung cho Microsoft Nhìn Studio.

MRT (Stimulsoft Report File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

发送 E6028 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。