The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng MAKE

.MAKE

Drush Makefile

Phân loại:Tệp cài đặt
Tập tin dùng bởi chế tạo Drush, một phần mở rộng Tu màu được thiết kế cho trang web Drupal sẵn sàng sử dụng.lưu theo một định dạng văn bản thường và chứa thông tin cần thiết để tải về và cấu hình một bộ máy Drupal;chỉ định phiên bản Drupal cần thiết cho website và có thể cung cấp địa chỉ URL vá cho dự án nếu cần thiết.

sự miêu tả:

Drush là tắt của "Drupal Shell." Nó là một phần mở rộng vỏ bọc cho phần mềm Drupal CMS (hệ thống quản lý nội dung) mà cho phép quản lý dòng lệnh cấu hình Drupal.Chế độ ma túy là phần mở rộng cho vỏ này đọc tập tin Make và cho phép Drupal được tải về và cấu hình. Chú ý: Từ "Tạo mẫu" thường là một tập tin tên là Tập tin, được dùng để tạo mã nguồn thành một chương trình thực thi.Kiểu tập tin này không có phần mở rộng tập tin.

MAKE (Drush Makefile) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E5431 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MAKE

Makefile

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin dùng bởi tiện ích Make, một công cụ được thiết kế để thực hiện một MAKEFILE để xây dựng thư viện và chương trình;có một danh s ách các lệnh điều khiển lớp vỏ mà nó đang chạy;nó có trình chỉ vỏ chứ không phải phổ biến.giúp người dùng xây dựng và quản lý dự án.

MAKE (Makefile) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Mac

4phần mềm

Linux

4phần mềm

Android

1phần mềm

发送 E5432 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MAKE

Xcode Makefile Script

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Văn lệnh được viết là Makefile, một tập tin lập trình được dùng để soạn thảo và kết nối chương trình từ các tập tin mã nguồn;lưu hướng dẫn sử dụng GNU làm tiêu chuẩn.

sự miêu tả:

GHI CHÚ: Makefile thường được tạo với tên tập tin Makefile, mà không có phần mở rộng tập tin.

MAKE (Xcode Makefile Script) phần mềm liên quan:

Linux

2phần mềm

发送 E5430 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。