The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MOM

.MOM

Managed Object Model

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Mô hình dữ liệu được tạo ra với phần mềm phát triển XM-code của Apple;lưu một mô hình dữ liệu lõi được tạo ra từ mã của một chương trình;đã lưu trong một phiên bản lưu trữ của định dạng « Thư mục chưa quản lí ».

sự miêu tả:

Tập tin MOM có thể được nhập vào Xcode Thiết kế bằng cách chọn Thiết kế→Mô hình dữ liệu→Nhậptừ thanh trình đơn Xcode.

MOM (Managed Object Model) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E5912 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。