The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng MSHI

.MSHI

Microsoft Help Index File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin tài liệu hướng dẫn trợ giúp được tạo trong định dạng mô tả mô tả mô-đun XMMSs 1.x;lưu một chỉ mục hiện thời được dùng để duyệt và tìm kiếm tài liệu hỗ trợ;dùng bởi các nhà phát triển phần mềm khi cho phép các chủ đề trợ giúp cho tiêu đề phần mềm.

sự miêu tả:

Tập tin MSHI được dùng để in đơn trong tập tin giúp container.Khi một tập tin MSHI tồn tại, nó được dùng với tập tin MSHC tương ứng trong một tập tin đã ký.CAB. GHI CHÚ: x ơ rải rác giúp người xem 1.x thay thế xơ rải rác, 2.x (.HX) và xơ rải rác 1.x (.CHM) dạng).

MSHI (Microsoft Help Index File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E6067 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。