The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
T Turing Source Code File Tệp nhà phát triển
TARGETS MSBuild Targets File Tệp nhà phát triển
TBD Apple Xcode Text-based Definition File Tệp nhà phát triển
TCC C++ Source Code File Tệp nhà phát triển
TCL Tcl Script Tệp nhà phát triển
TD Target Definition File Tệp nhà phát triển
TDS Turbo Debugger Symbols File Tệp nhà phát triển
TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File Tệp nhà phát triển
TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File Tệp nhà phát triển
TEXTFACTORY BBEdit Text Factory Tệp nhà phát triển
TIPROGRAM TI-Basic Program File Tệp nhà phát triển
TK Tk Script Tệp nhà phát triển
TLD Tag Library Descriptor File Tệp nhà phát triển
TLH Typelib Generated C/C++ Header File Tệp nhà phát triển
TLI Typelib Generated C/C++ Inline File Tệp nhà phát triển
TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File Tệp nhà phát triển
TMPL BlueJ Default Template Tệp nhà phát triển
TMPROJ TextMate Project File Tệp nhà phát triển
TMPROJECT TextMate Project Tệp nhà phát triển
TNS TI-Nspire Document Tệp nhà phát triển
TPK Gear Watchface Design Build File Tệp nhà phát triển
TPL Phorum Template Tệp nhà phát triển
TPU Turbo Pascal Unit Tệp nhà phát triển
TPX Turbo Pascal 7 Unit Tệp nhà phát triển
TPZ Godot Engine Export Template Archive Tệp nhà phát triển
TRES Godot Engine Text Resource File Tệp nhà phát triển
TRX Visual Studio Test Results File Tệp nhà phát triển
TS TypeScript File Tệp nhà phát triển
TSCN Godot Engine Text Scene File Tệp nhà phát triển
TSP Keithley Instruments TSP Script Tệp nhà phát triển
TT Visual Studio Text Template Tệp nhà phát triển
TU Turing Source File Tệp nhà phát triển
TUR Turing Program Source File Tệp nhà phát triển
TWIG Twig Template Tệp nhà phát triển