The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng T

.T

Turing Source Code File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin chứa mã nguồn được viết trong ngôn ngữ Chương trình Turing;sử dụng chủ yếu bởi các tổ chức giáo dụccó thể được biên tập, biên dịch và chạy bằng phần mềm Turing.

sự miêu tả:

Holt Software had ceased operation in January, 2008.

T (Turing Source Code File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E9480 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。