The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng TD

.TD

Target Definition File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Một tập tin TD là một tập tin định nghĩa được dùng bởi Table Gen, một công cụ bao gồm với tổng hợp LLVM được dùng để viết hậu phương LLVM.Nó chứa các lớp (lớp) và định nghĩa (Def) được viết trong ngôn ngữ Table Gen, để xác định cách mà LLVM dịch mã nguồn tập hợp từ một chương trình thành mã mà thiết bị đích hiểu.

sự miêu tả:

TD file open in Apple Xcode 10 LLVM is used to compile developer code, such as Objective-C or C++ code, to code that can be run on a target machine. In order to do this, LLVM first takes developer code and compiles it into its own internal representation (IR), which is an intermediate language that enables the LLVM compiler to be flexible when translating compiled code into code for different target environments. The LLVM backend translates the IR to the target code, but the LLVM backend requires rules for how to correctly translate the IR to the target code. These rules are defined and stored in the TD file using TableGen, with each TD file storing rules for separate target environments.

TD (Target Definition File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E9613 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.TD

Thunder Incomplete Download File

Phân loại:Những tập tin khác
Một tập tin TD là một tập tin tải về được tạo bởi Thunder, một quản lý tải về Internet cục bộ ở Trung Quốc.Nó lưu nội dung của một tập tin khi nó được nhận và dùng phần mở rộng "tiễn" để đánh dấu phần tải về chưa hoàn tất cho đến khi nó hoàn thành, tại điểm đó phần mở rộng « Việt » bị gỡ bỏ.

sự miêu tả:

The ".td" file extension is a temporary extension appended to a file being downloaded by Thunder. For example, the file sample.mp4 would have the name sample.mp4.td when it is being downloaded. When the download is complete, the ".td" extension is removed. If the ".td" extension is not removed, your download was most likely interrupted before finishing and the file is incomplete. You must resume the download or re-download the file. NOTE: Thunder is also called "Xunlei," which is 迅雷 in Chinese. The software is developed by a Chinese company named Thunder Network Technologies.

TD (Thunder Incomplete Download File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E9612 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。