The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng TRES

.TRES

Godot Engine Text Resource File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Một tập tin TREs là một tập tin tài nguyên do Godot Engine tạo ra, một động cơ chơi thả và mở để tạo ra trò chơi 2D và 3D.Nó chứa dữ liệu trong văn bản thường được nhắc đến bởi các lõi động cơ Godot để thực hiện các chức năng khác nhau trong các trận đấu, như là mô phỏng vật lý, thiết lập các giao diện người dùng, và vẽ các hưng phấn.Có thể mở và sửa các tập tin TRESS bằng cơ khí của Godot.

sự miêu tả:

TRES files are saved in plain text, which allows developers to more easily control resource versions. When a developer exports the game, Godot Engine converts the TRES files to RES binary files to reduce their size and increase efficiency.

TRES (Godot Engine Text Resource File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E9873 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。