The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ART Artifacts Artifact File Tệp nhà phát triển
ARTPROJ Artifacts Project Tệp nhà phát triển
AS ActionScript File Tệp nhà phát triển
AS AngelScript File Tệp nhà phát triển
AS2PROJ FlashDevelop ActionScript 2 Project File Tệp nhà phát triển
AS3PROJ FlashDevelop ActionScript 3 Project File Tệp nhà phát triển
ASAR Electron Archive Tệp nhà phát triển
ASC ActionScript Communication File Tệp nhà phát triển
ASCS ActionScript Communication Server File Tệp nhà phát triển
ASDB Asphyre Sphinx Archive File Tệp nhà phát triển
ASI Alpha Five Variable File Tệp nhà phát triển
ASM Assembly Language Source Code File Tệp nhà phát triển
ASM Visual Studio Assembler Source Code File Tệp nhà phát triển
ASVF Asphyre Sphinx Archive File Tệp nhà phát triển
ASX Alpha Five Library Temporary Index File Tệp nhà phát triển
ATLAS Texture Atlas Skin File Tệp nhà phát triển
AU3 AutoIt v3 Script Tệp nhà phát triển
AUT AutoIt Script File Tệp nhà phát triển
AUTOPLAY AutoPlay Media Studio Project File Tệp nhà phát triển
AWK AWK Script Tệp nhà phát triển
AXE Annotated XML Example File Tệp nhà phát triển
B BuRg3r Definition File Tệp nhà phát triển
B BASIC Source File Tệp nhà phát triển
BAS BASIC Source Code File Tệp nhà phát triển
BASEX BaseX Data File Tệp nhà phát triển
BB Blitz Source Code File Tệp nhà phát triển
BBC BBC BASIC Data File Tệp nhà phát triển
BBPROJECT BBEdit Project File Tệp nhà phát triển
BBPROJECTD BBEdit Project Document Tệp nhà phát triển
BCP Borland C++ Makefile Tệp nhà phát triển
BDSPROJ Borland Developer Studio Project Tệp nhà phát triển
BET BETA Source File Tệp nhà phát triển
BLUEJ BlueJ Package File Tệp nhà phát triển
BOS Build Options Specification File Tệp nhà phát triển
BPG Borland Project Group Tệp nhà phát triển
BPL Borland Package Library Tệp nhà phát triển
BPR Borland C++Builder Project File Tệp nhà phát triển
BRX BREW Application Resource File Tệp nhà phát triển
BS2 BASIC Stamp 2 Code File Tệp nhà phát triển
BSC Visual Studio Source Browser Information File Tệp nhà phát triển
BSH BeanShell Script Tệp nhà phát triển
BTN AutoPlay Media Studio Button File Tệp nhà phát triển
BUILDPATH Eclipse Build Path File Tệp nhà phát triển
BUILDSETTING Twixl Publisher Builder Build Setting Tệp nhà phát triển
BUR BuRg3r Source Code File Tệp nhà phát triển
BYTES Binary Text Asset Data File Tệp nhà phát triển
C C/C++ Source Code File Tệp nhà phát triển
C Lite-C Script Tệp nhà phát triển
CAF CryENGINE Character Animation File Tệp nhà phát triển
CAP Construct Game Development File Tệp nhà phát triển